OPŁATY

Opłata za śmieci segregowane: 7,20  od osoby za miesiąc

Opłata za śmieci niesegregowane: 15,00  od osoby za miesiąc

 

Termin dokonywania opłat: do ostatniego dnia każdego miesiąca

 

Miejsce dokonywania opłat:

 • Kasa Urzędu Gminy czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:15 – 14:00
 • Rachunek bankowy:  indywidualny numer rachunku bankowego 
 • Inkasent dla miejscowości Blizne - Józef Dmitrzak, Zaplecze Turystyczne w Bliznem w poniedziałki i środy  w godz. 7:00 – 15:00, wtorki w godz. 7:00-12:00 i  18:00 - 21:00
 • Inkasent dla miejscowości  Wola Jasienicka  - Wiesław Pigoń, Dom Ludowy, wtorek w godz. 08:00 – 12:00 i środa w godz. od 14:00 - 18:00

 

Opłaty naliczane są według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, którą każdy właściciel nieruchomości złożył w Urzędzie Gminy. W przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna należy złożyć oświadczenie.

Wszelkie informacje dotyczące śmieci udzielane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18 lub pod numerem telefonu: 13 306 11 43, 13 306 11 45.

 

 

 

MIEJSCA ROZPROWADZANIA WORKÓW

Jasienica Rosielna: Sklep Kamilek, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:30, soboty w godz. 7:30 – 15:00

Blizne: Zaplecze Turystyczne (budynek koło cmentarza), w poniedziałki i w środy  w godz. 7:00 – 15:00, a w wtorki w godz. 7:00-12:00 i  18:00 - 21:00

Orzechówka: u Sołtysa wsi, codziennie

Wola Jasienicka: Dom Ludowy, wtorek w godz. 08:00 – 12:00 i środa w godz. 14:00 do 18:00

 

Worki dostarczane są nieodpłatnie, a ilość pobieranych i odbieranych worków jest ewidencjonowana.

 

 

 

ZBIÓRKA ODPADÓW

Odpady są zbierane dwa razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu. Worki z naklejonymi kodami należy wystawić w dniu wywozu do godz. 7:00.

Śmieci wielkogabarytowe zbierane są dwa razy do roku również według ustalonego harmonogramu.

Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W miesiącu kwietniu i październiku 2016r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, leków, chemikaliów.

 Zebrano w 2017 r.

 • odpady wielkogabarytowe - 176,66 Mg
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 8,54 Mg
 • opony- 27,77 Mg
 • przeterminowane leki- 0,18 Mg
 • odpady budowlane- 5,10 Mg
 • chemikalia - 2,66  Mg

Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240a. Rodzaj zbieranych śmieci, zasady ich przyjmowania oraz informacje o godzinach pracy PSZOK znajdują się w Regulaminie i w Uchwale zmieniającej z dnia 14 listopada 2016 r. oraz Uchwale zmieniającej z dnia 21 września 2017 r.

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Jasienica Rosielna

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 

 • FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, zakład w Krośnie, Szczepańcowa ul. Przemysłowa 7 , 38 - 458 Chorkówka

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 • FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, zakład w Krośnie, Szczepańcowa ul. Przemysłowa 7 , 38 - 458 Chorkówka
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35; 36-030 Błażowa
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów

Podmiotem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, zakład w Krośnie, Szczepańcowa ul. Przemysłowa 7 , 38 - 458 Chorkówka

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

Zebrane z terenu Gminy zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zostały przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. ul. Białobrzeska 1

 

Informacja o osiągniętych w 2016 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 • Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40,32 %
 • Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 59,46 %
 • Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,00 %

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego organizuje akcję zapobiegania powstawaniu odpadów pod hasłem:
"Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia"