Herb Herb Gminy ma błękitne tło, na którym widnieje srebrna półtrzecia krzyża, a u podstawy widać dwie złote gałązki laurowe ułożone w wieniec.
Flaga

Flagą gminy jest prostokątny płat o proporcjach: 5 : 8, dzielony w pas (poziomo) w proporcjach: 1 : 4 : 1, gdzie skrajne wąskie pasy błękitne, a na szerokim środkowym pasie białym herb gminy Jasienica Rosielna.
Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy. I tak: błękit jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary; żółcień, to symbol dostojeństwa, ciepła, światła i bogactwa tych ziem, a biel to symbol m.in. wody i niewinności.

Baner

Banerem gminy jest płat tkaniny o proporcjach: 4 : 1 dzielony w słup (pionowo) w proporcjach: 1 : 4 : 1 o barwach: błękitne skrajne wąskie pasy, a na szerokim białym pasie na 1/3 wysokości herb Gminy Jasienica Rosielna.

Pieczec

Pieczęcią gminy jest koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA JASIENICA ROSIELNA”, między napisem „GMINA” i „JASIENICA ROSIELNA” dwie konturowe sześciopromienne gwiazdki. W środku perełkowego koła (pieczęci) godło z herbu Gminy Jasienica Rosielna.

 

Półtrzecia krzyża srebrnego jest godłem w herbie Pilawa, którym pieczętował się ród Kamienieckich — założycieli i długoletnich właścicieli trzech wiosek obecnej gminy: Jasienicy, Woli Jasienickiej i Orzechówki.

Dwie skrzyżowane złote gałązki laurowe (wawrzynu) odnoszą się właśnie do wspomnianego wyżej wizerunku herbu Jasienicy oraz elementu pieczęci gminnej wsi Blizne z początków XIX wieku.

Błękitna barwa pola tarczy odnosi się do barw maryjnych (wezwanie kościoła z 1770 roku w Jasienicy Rosielnej — Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny) oraz własności duchownej (biskupiej) wsi Blizne.

 

Uzasadnienie symboliki Gminy Jasienica Rosielna

Licząca ok. 7700 mieszkańców gmina Jasienica Rosielna (do roku 1928 — Jasienica) leży w północno-zachodniej części pow. brzozowskiego i środkowej części woj. podkarpackiego. Składa się z czterech sołectw: Bliznego, Jasienicy Rosielnej, Orzechówki i Woli Jasienickiej, które leżą w dolinie rzeki Stobnica i wpływającej do niej rzeczki (potoku) Rosielna. Nad dolinami wspomnianych rzek i potoków dominują łagodne wzgórza pasma Połomu (ok. 455 m n.p.m.), które są najdalej na zachód wysuniętą częścią Pogórza Dynowskiego.

Najstarszą wioską w gminie jest wieś Blizne (ok. 3200 mieszk.), którą lokował w roku 1366 Falko z Krosna. Była to wieś należąca do dóbr królewskich. Po roku 1384 wieś stopniowo przechodzi w ręce biskupów przemyskich, którzy posiadali swój ośrodek dóbr w pobliskim Brzozowie i Domaradzu. Ostatecznie wieś została włączona do tych dóbr w roku 1444. Wtedy też wznieśli oni istniejący do dnia dzisiejszego modrzewiowy kościół p.w. Wszystkich Świętych. Własność biskupia w Bliznem utrzymała się w zasadzie do II wojny światowej.

Nieco inaczej potoczyły się dzieje pozostałych wiosek gminy: Jasienicy i jej Woli (Jasienickiej) oraz Orzechówki. Zostały one lokowane przez starostów z pobliskiego Kamieńca — Odrzykonia (najdalej na południowy - wschód wysunięty skrawek Małopolski (woj. sandomierskiego). Najprawdopodobniej samą Jasienicę lokował na przełomie XIV i XV wieku Klemens z Moskorzewa herbu Pilawa , który po raz pierwszy wzmiankowany jest w źródłach z roku 1385. Zapoczątkował on ród, który od Kamieńca przyjął nazwisko Kamieniecki. Jednak Jasienica po raz pierwszy wzmiankowana jest w źródłach z roku 1420, kiedy jej właścicielem był potomek Klemensa (syn?) — Marcin Kamieniecki herbu Pilawa. Wola Jasienicka (Krześcianowa) wzmiankowana jest przy okazji podziału dóbr wśród jego synów w roku 1448, ale wtedy była to już zorganizowana wieś, czyli jej lokacja musiała nastąpić co najmniej dwadzieścia lat wcześniej. Orzechówka najprawdopodobniej powstała w tym samy czasie co i Jasienica, gdyż w źródłach wzmiankowana jest po raz pierwszy pod rokiem 1426. Część wsi trzymali przedstawiciele albo drobnych rodów rycerskich albo kolejni sołtysi, drugą część — Kamienieccy. Ten stan utrzymał się do końca XV wieku, kiedy to całą wieś przejęli Kamienieccy.

Ci ostatni w latach 1525-27 sprzedali (za spłatę długów) Bonerom herbu Bonarowa wszystkie swoje dobra w tym rejonie Krosna (w tym i Jasienicy). W roku 1592 włości te przejęli po nich Firlejowie herbu Lewart, a w 1676 —Stanisław Bonifacy Wierzbowski herbu Jastrzębiec, który w roku 1727 założył miasto Jasienica. Po jego bezpotomnej śmierci w 1728 roku dziedziczyła po nim jego siostra Ludwika z Wierzbowskich Załuska. W ten sposób dobra te na 153 lata (do 1881 roku) znalazły się posiadaniu rodu Załuskich herbu Junosza. Właśnie w roku 1881 Zofia Klementyna Załuska (1854-1939), wyszła za mąż za Stanisława Józefa Wysockiego herbu Godziemba. Wysoccy byli ostatnimi (do 1945 roku) właścicielami majątku obejmującego dobra w Jasienicy Rosielnej, Orzechówce i Woli Jasienickiej.

Niestety nie zachował się ani wizerunek herbu, ani wizerunek pieczęci (ze znakiem napieczętnym) miasta Jasienica, które po I wojnie światowej nie było już uważane za miasto. Na budynku gminnym przed I wojną światową co prawda znajdował wizerunek tego herbu, ale znany jest on z niejasnego opisu ostatniego właściciela majątku w Jasienicy Rosielnej — Stanisława Karola hr. Wysockiego: „był formy poprzecznie-owalnej, z wieńcem liści laurowych żółtych (złotych) malowany olejno na białym tle na podłużnej deszczułce i figurował na urzędzie gminnym” (zob.: Wysocki Hieronim, Jasienica Rosielna. Zarys historii i wspomnień, Kraków — Jasienica Rosielna 2000). Logiczne, iż wieniec musiał otaczać jakieś inny znak lub godło.

 

Uchwała Rady Gminy w sprawie ustanowienia symboli Gminy

Heraldyka Gminy Jasienica Rosielna