Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Ogłoszenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna

Utworzono dnia 26.03.2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JASIENICA ROSIELNA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. nn.), § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje:

§ 1. Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), począwszy od dnia  29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące ograniczenia  w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Jasienica Rosielna:

w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów we wszystkich sprawach z zakresu jego działalności, z wyjątkiem:


- sytuacji nadzwyczajnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  z pracownikiem danej komórki organizacyjnej,
- rejestracji stanu cywilnego – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danej komórki organizacyjnej,
- ewidencji ludności i dowodów osobistych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danej komórki organizacyjnej,
- świadczenia usług komunalnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  z pracownikiem danej komórki organizacyjnej,
- budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,


– po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danej komórki organizacyjnej,
- ochrony środowiska, w tym dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
- o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,


– po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danej komórki organizacyjnej,
przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej  w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,  o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

– po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danej komórki organizacyjnej;
w przypadku realizowania bezpośredniej obsługi interesantów w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. a-g odbywa się ona zachowaniem obowiązujących reżimów 
i wymogów sanitarnych;
- wszystkie sprawy, poza tymi, o których mowa w pkt 1 lit. a-g, załatwiane będą przez pracowników Urzędu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów – poprzez kontakt telefoniczny, listowny, mailowy lub poprzez platformę e-PUAP. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jasienica Rosielna oraz na stronie www.jasienicarosielna.pl;

- przy wejściu głównym, wewnątrz budynku Urzędu Gminy Jasienica Rosielna,  znajdować się będzie „skrzynka podawcza”, do której interesanci mogą składać wszelkie dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) wraz z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie;

- zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków;
- zawieszone zostają przyjęcia interesantów przez Wójta Gminy Jasienica Rosielna;
- wszelkie wpłaty powinny być dokonywane w formie tradycyjnego lub elektronicznego przelewu.

§ 2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację  w Biuletynie Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, na stronie internetowej Gminy Jasienica Rosielna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń i drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy Jasienica Rosielna. 

§ 3. Wykonanie postanowień, o których mowa w § 1, powierza się Sekretarzowi Gminy Jasienica Rosielna.

§ 5. Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 95

W poprzednim tygodniu: 658

W tym miesiącu: 994

W poprzednim miesiącu: 2858

Wszystkich: 19290

Linki

Przejdź do Detektor burz

Przejdź do Ostrzeżenia meteorologiczne

Przejdź do Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Przejdź do Systemu monitoringu i ostrzegania przeciwpowodziowego

Przejdź do Instytutu Ochrony Środowiska