Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Ogłoszenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna

Utworzono dnia 11.05.2021

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY JASIENICA ROSIELNA

 

z dnia 11 maja 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. nn.), § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje:

 

§ 1. Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) do dnia 5 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Jasienica Rosielna:

 1. w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów we wszystkich sprawach z zakresu jego działalności, z wyjątkiem:
 1. sytuacji nadzwyczajnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  z pracownikiem danej komórki organizacyjnej,
 2. rejestracji stanu cywilnego – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  z pracownikiem danej komórki organizacyjnej
  ,
 3. ewidencji ludności i dowodów osobistych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danej komórki organizacyjnej,
 4. świadczenia usług komunalnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  z pracownikiem danej komórki organizacyjnej,
 5. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danej komórki organizacyjnej,

 1. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

– po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danej komórki organizacyjnej,

 1. przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej
  w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
  o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danej komórki organizacyjnej;
 1. w przypadku realizowania bezpośredniej obsługi interesantów w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. a-g odbywa się ona zachowaniem obowiązujących reżimów
  i wymogów sanitarnych;
 2. wszystkie sprawy, poza tymi, o których mowa w pkt 1 lit. a-g, załatwiane będą przez pracowników Urzędu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów – poprzez kontakt telefoniczny, listowny, mailowy lub poprzez platformę e-PUAP. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jasienica Rosielna oraz na stronie www.jasienicarosielna.pl;
 3. przy wejściu głównym, wewnątrz budynku Urzędu Gminy Jasienica Rosielna,  znajdować się będzie „skrzynka podawcza”, do której interesanci mogą składać wszelkie dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) wraz z prośbą
  o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie;
 4. zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków;
 5. zawieszone zostają przyjęcia interesantów przez Wójta Gminy Jasienica Rosielna;
 6. wszelkie wpłaty powinny być dokonywane w formie tradycyjnego lub elektronicznego przelewu lub za pośrednictwem terminala płatniczego w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna.

 

§ 2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację
w Biuletynie Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, na stronie internetowej Gminy Jasienica Rosielna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń i drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy Jasienica Rosielna.

 

§ 3. Wykonanie postanowień, o których mowa w § 1, powierza się Sekretarzowi Gminy Jasienica Rosielna.

 

§ 5. Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 539

W poprzednim tygodniu: 687

W tym miesiącu: 1098

W poprzednim miesiącu: 2747

Wszystkich: 24996

Linki

Przejdź do Detektor burz

Przejdź do Ostrzeżenia meteorologiczne

Przejdź do Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Przejdź do Systemu monitoringu i ostrzegania przeciwpowodziowego

Przejdź do Instytutu Ochrony Środowiska