Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027

Utworzono dnia 12.06.2023

Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027

W dniu 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych
2020-2023. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie zwrócił się do Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego w Brzozowie oraz Sądu Okręgowego w Krośnie.

W terminie do 30 października 2023 r. Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej dokona wyboru na:

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie,

1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Kto nie może zostać ławnikiem?

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być równocześnie ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne, zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów  na ławników:

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestry Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 • do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata,

(osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej zasięgać będzie informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 Wzory dokumentów:

1. Karta zgłoszenia

2. Oświadczenie składane przez kandydata

3. Lista osób udzielających poparcia

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odebrać w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej, 36-220 Jasienica Rosielna 240, na I piętrze w pokoju nr 10.

Dokumenty te są również dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej  https://jasienicarosielna.bip.gov.pl w zakładce WYBORY I REFERENDA – Wybory ławników 2023. 

Gdzie składać dokumenty?

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy urzędu. 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2023 r.,
a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Opłaty

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia  lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 953

W poprzednim tygodniu: 1102

W tym miesiącu: 4072

W poprzednim miesiącu: 5147

Wszystkich: 162492

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska

Obrona cywilna