Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

OGŁOSZENIA

Badania koniunktury w gospodarstwach rolnych


Projekt pt. „KOBIECY IMPULS ZAWODOWY

NEXORIS Sp. z o.o. informuje, iż od 01.04.2022 r. realizuje projekt pt. „KOBIECY IMPULS ZAWODOWY” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 70 Kobiet w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, pozostających bez pracy (52 Kobiet bezrobotnych i 18 Kobiet biernych zawodowo) do 31.05.2023 r. poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej (tj. indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy), wyposażającej Uczestniczki projektu w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe skutkujące podjęciem pracy przez min. 42 z nich.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 70 Kobiet w wieku 30 lat i więcej (od 30 dnia urodzin) pozostających poza rynkiem pracy tj. bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące (zgodnie z rozumieniem Kodeksu Cywilnego) obszar województwa podkarpackiego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Do projektu zapraszamy osoby, które spełniają poniższe warunki formalne:

 1. Kobieta
 2. Wiek 30 lat i więcej
 3. Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
 4. Zamieszkiwanie zgodnie z KC na obszarze województwa podkarpackiego
 5. Brak jednoczesnego udziału w więcej niż jednym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

W ramach projektu oferujemy:

 1. indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym (śr. 6h/os.)
 2. indywidualne poradnictwo psychologiczne z psychologiem (śr. 4h/os.)
 3. grupowe poradnictwo zawodowe na 5 grup śr. po 14 os/gr. w wymiarze 16h/gr. 
 4. szkolenie kwalifikacyjne ( ok. 80h/os.)
 5. szkolenie kompetencyjne (ok. 64h/os.)
 6. staż zawodowy (śr. 4 m-ce/os)
 7. indywidualne pośrednictwo pracy (śr. 7h/os.)

Dodatkowo w ramach projektu Uczestniczka otrzymuje:

 1. Ubezpieczenie NNW
 2. Zwrot kosztów dojazdu
 3. Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi
 4. Materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych
 5. Stypendium szkoleniowe
 6. Stypendium stażowe

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu rozpoczyna się w dniu 19.04.2022 r. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie IV – VIII 2022 r. w 5 rundach śr. co miesiąc. W każdej rundzie zostanie zakwalifikowanych
14 osób. I grupa Uczestniczek projektu zostanie uruchomiona w V 2022 r.

Poniżej podajemy terminy poszczególnych rund rekrutacji.

TURA

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej

I

od 19.04.2022 do 13.05.2022

II

od 16.05.2022 do 10.06.2022

III

od 13.06.2022 do 08.07.2022

IV

od 11.07.2022 do 05.08.2022

V

od 08.08.2022 do 31.08.2022

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów niezbędnych na etapie rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej projektu http://www.nexoris.pl/

ZAŁĄCZNIKI:

1. Plakat

2. Regulamin

3. Formularz zgłoszeniowy

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA


KORZYSTNE ZMIANY DLA ROLNIKÓW

Szanowni Państwo,

15 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadziły one wiele zmian, z których najważniejsze to:

► Emerytura rolnicza w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego

Rolnik – emeryt, nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego aby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości. Nadal może prowadzić działalność rolniczą w swoim gospodarstwie rolnym bez ryzyka zawieszenia części uzupełniającej tego świadczenia.

Doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim przed dniem 1 stycznia 1999 r. – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok.

► Skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy

Osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę dzierżawy na okres krótszy niż 10 lat (np. na okres przyznania prawa do renty).

► Rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników

Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy mogą nadal podlegać temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących aktywności:

 • pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,
 • pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty,
 • pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
 • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, odbywania służby zastępczej.

Rolnicy i domownicy, spełniający wskazane warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje wówczas nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie to zostało złożone w Kasie.

► „Przywrócenie” do ubezpieczenia społecznego rolników

Rolnicy i domownicy, którzy z powyższych tytułów zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników przed 15 czerwca br. mogą powrócić do tego ubezpieczenia w okresach wyłączenia. „Przywrócenie” do ubezpieczenia społecznego rolników wymaga złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy wniosku w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2022 r.

Umożliwi to uzupełnienie brakującego okresu do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub wykazanie nieprzerwanego okresu ubezpieczenia, który wymagany jest m.in. przy rozpoczęciu przez rolnika lub domownika prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Formularz wniosku (KRUS UD-98/2022_06) dostępny jest w każdej jednostce terenowej oraz na stronie internetowej Kasy.

► Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dla rolników – emerytów

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni.

► Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować do Centrów Rehabilitacji Rolników ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych. Turnus regeneracyjny będzie trwał 7 dni.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.krus.gov.pl


Bezpłatne badania dla osób powyżej 40 roku życia. Realizujemy program 40 plus- profilaktyka plus. Jak skorzystaćz badań? Wejdź na stronę pacjent.gov.pl i zaloguj sięna Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Uzupełnij ankietę odpowiadając na wszystkie pytania. Po jej wypełnieniu wygeneruj e-skierowanie na pakiet badań. Umów sięna badanie: telefonicznie poprzez infolinię: 178613078 lub sms na numer 4628 o treści "PROFILAKTYKA", osobiście w przychodni, poprzez formularz na stronie www.medyk.rzeszow.pl. Wyniki możesz odebrać online na stronie www.wyniki.medyk.rzeszow.pl lub na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Jeżeli nie korzystasz z IKP możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) tel. 227353953. Jak wypełnić ankietę? Podaj informacje dotyczące parametrów Twojego ciała, odpowiedz na pytania jak najdokładniej dzięki temu zyskasz więcej informacji zdrowotnych o swoim stanie zdrowia, odpowiedz na wszystkie pytania. Otrzymasz lepiej dopasowany pakiet badań profilaktycznych. Generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych. Pamiętaj: nie musisz drukować skierowania. Po wygenerowaniu będziemy mieć do niego dostęp w systemie. W pakiecie są badania moczu i kału. Zgłaszając sięna pobranie krwi musisz mieć ze sobą próbki moczu i kału.Pojemnik na każdy materiał pobierz wcześniej w naszym punkcie pobrań lub kup w aptece. Idąc na badania zabierz ze sobądowod osobisty. Szczegółowe informacje dotyczące programu Profilaktyka 40 plus dostępne na stronie www.medyk.rzeszow.pl oraz www.pacjent.gov.pl


Bezpłatna mammografia. Umów badanie: 422546417 lub na www.medica.org.pl. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat, któe w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonwywały bezpłątnego badania. 22 lipca 2022 (piątek) Jasienica Rosielna pod OSP


Zaproszenia na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców powiatu brzozowskiego

W związku z realizacją przez Gminę Dydnia zadania pn.: ,,Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia-organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców” w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025 dofinansowanym ze środków budżetu województwa podkarpackiego zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców powiatu brzozowskiego.

SZKOLENIA- BLOK HISTORYCZNY

SZKOLENIA- UNIWERSYTET SAMORZĄDNOŚCI


Stypendia pomostowe.Maturzysto jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza: Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023. Program jest skierowanu do maturzystów którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2022 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria: zakwalifikują się na 1 rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów megisterkskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Są obywatelami polskimi lub posiadają KartęPolaka. Są dziećmi byłch pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat. Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastahch do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Pochodzą z rodzin w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej sięnie jest wyższy niż 2107 złbrutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż100. Algorytm oliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku 1 do Regulaminu. Kandydaci do stypendium wypełniająwniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 4 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r. (do godz.16) a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie ul., Asnyka 7, 35-001 Rzeszów w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r.


Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na Dzień Pola. Program godz. 8 do 17. Prezentacja pola doświadczalnego PODR, pokazy: wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w określaniu zdrowotności roślin, tworzenia i wykorzystania map aplikacyjnych do zróżnicowanego nawożenia roślin, tworzenia i wykorzystania map aplikacyjnych do zróżnicowanego nawożenia roślin, maszyn i urzedzeń służących do ochrony i nawożenia roślin, wykorzystania deszczowni oraz systemów do nawadniania, bezorkowych systemów uprawy gleby, maszyn do koszenia i zbioru traw, innowacyjnych rozwiązań w pszczelarstwie. rekultywacji terenu, pieczenia chleba z ekologicznych zbóż, tłoczenia oleju na zimno. Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Rolniczych. Konferencja pt. "Racjonalna ochrona i nawożenie upraw rolniczych". Prezentacja zagrody edukacyjnej. Warsztaty kulinarne . Promocja i degustacja potraw z kukurydzy i soi. Atrakcje dla dzieci. Godz. 15 gwiazda imprezy zespół Zbóje. 5 czerwca 2022 r.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Oddział Regionalny  uprzejmie informuje, iż 31 maja 2022 r. mija podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania Rolnośrodowiskowo-klimatycznego, Premii w ramach działania zalesieniowego) oraz o dopłaty do nawozów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, ARiMR wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

Będą one otwarte:

• 31 maja (wtorek) od godz. 07.30 do godz. 18:00

Przypominam, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z 2022 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia technicznego udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji.

Natomiast wnioski nawozowe można dostarczyć osobiście, za pomocą platformy ePUAP lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu tego wniosku do właściwego biura powiatowego ARiMR).

31 maja- mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 oraz dopłaty do nawozów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów ARiMR wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych. Będąone otwarte: 30 maja od godz. 7:30 do godz. 18. 31 maja od godz.7:30 do godz. 18.


Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w III edycji projektu  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe

Projekt skierowany jest do osób:

•  z niepełnosprawnością (osoby posiadające orzeczenie)

• zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego,

• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia    wsparciem Pomocy Społecznej

• bezrobotnych

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Kobiety

Osoby zamieszkałe na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób.

Osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego

Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach.

Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia, w skład którego wchodzi:

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania

- poradnictwo prospołeczne -warsztaty grupowe

- stypendia szkoleniowe

- szkolenia zawodowe wg potrzeb

- 6 miesięczne staże zawodowe

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Rekrutacja do III edycji projektu odbędzie się w terminie od 25 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów

Kontakt telefoniczny bądź mailowy:

17 8676 291

zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl

 https://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/dostepna-praca

PLAKAT INFORMACYJNY


Wypełnianie wniosków o dopłaty rolnicze Dyżur pracownika Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe dla rolników odbywa się w UG Jasienica Rosielna (wejście jak do GOPS pokój 003 — obok biura sołtysa) w dniach. Poniedziałek — od 8.00 do 15.00 Wtorek - od 8.00 do 15.00 Czwartek — od 8.00 do 15.00 Można także kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 723977362 — Błaż Kazimierz lub 134341189 (numer Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie)


V etap badań "Moja sytuacja w okresie koronawirusa"

Szanowni Państwo

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

To już V etap badań - poprzednie były prowadzone na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Efektem III pierwszych etapów badań była publikacja –

 http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf.

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut.

Badania będą prowadzone w okresie od 13 kwietnia do 30 kwietnia 2022 roku.

Link do ankiety:

https://tiny.pl/924bh


Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bądź niezależny finansowo, mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 80 tysięcy złotyc, oprocentowanie 0,1% w skali roku, maksymalny okres spłaty 7 lat

Kliknij TUTAJ po więcej informacji


WIZJA SUKCESU - II edycja

Twoja wizja, twoja firma, otwórz z nami swój własny biznes. Skorzystaj z bezzwrotnego wsparcie finansowego w projekcie "Wizja sukcesu- II edycja". Zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na obszarze woj. podkarpackiego, posiadające status osoby bezrobotnej niezarejstrowanej w urzędzie pracy, planujące złożyć włąsną działalność gospodarczą. W szczególności zapraszamy osoby zamieszkujące miasta średnie osoby zamieszujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno- gospodarcze. W ramach projektu oferujemy: bezwzrotnądotację inwestycyjną na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23050,00 zł, wsparcie finansowe pomostowe w wysokości 2300,00 zł/miesiąc przez 6 miesięcy. Zapewnieamy: szkolenie ABC przedsiębiorczości w wymiarze 40 godzin, zwrot kosztów dojazdu do opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, materiały szkoleniowe, catering


Zaproszenie do udziału w projekcie

Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Lootus Joanna Jędrzejowska zaprasza do udziału w projekcie " W drodze po sukces". Grupa docelowa: wiek 18-29 lat, osoby bezrobotne niezarejstrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamierzające rozpocząć proawdzenie działalności gospodarczej, nieuczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków WFS, nie posiadające zarejstrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Oferujemy: wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł, fakultatywne wsparcie pomostowe w wysokości 1800,00 zł wypłacane w formie comiesięcznych transz przez okres 6 miesięcy

Kliknij TUTAJ po więcej informacji


XXVIII edycja konkursu na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Zapraszamy dziennikarzy oraz osoby publikujące w mediach do udziału w Konkursie na publikacje "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" Konkurs na publikacje w rolnictwie można pracować bezpieczniej

Kliknij TUTAJ po więcej informacji


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji”. Dofinansowanie w ramach działania 2.12 typ 1b - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Webinarium odbędzie się  11 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/wsparcie-szkoleniowo-doradcze-dla-sektora-gospodarki-wodno-sciekowej-i-rekultywacji/register

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 215, 798 771 640.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest szczególnie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – posiadające PKD:

 • sekcja E 36  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • sekcja E  37  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • sekcja E  39  Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 

W webinarium weźmie udział:

 Katarzyna Jakubas – Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu w ramach projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” 

Agnieszka Sip – Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu w ramach projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Program webinarium:

 1. Powitanie uczestników, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych FE.
 2. Podstawowe założenia projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”.
 3. Oferowane wsparcie.
 4. Zakres usług rozwojowych.
 5. Podsumowanie najważniejszych założeń projektu.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok

tel.: 798 771 215, 798 771 640

e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl


Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  dla osób indywidualnych

POBIERZ >> Informacja PFRON

POBIERZ >> Formularz zgłoszeniowy


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Webinarium odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080 lub 798 771 524.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób poniżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Zapraszamy w szczególności osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego

W webinarium wezmą udział:

 • Przedstawiciel projektu „MŁODZI SAMODZIELNI” Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
 • Pani Joanna Jędrzejowska (LOOTUS) – „W drodze po sukces” Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Program webinarium:

1. Powitanie uczestników i przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

2. Przedstawienie celu.

3. Omówienie grupy docelowej i kryteriów kwalifikowalności do projektu.

4. Przedstawienie oferowanych form wsparcia.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator szkolenia:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu 

ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl

tel.: 798 771 080, 798 771 524

e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl

ZAŁĄCZNIK >>>  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Masz pomysł na własny biznes? Nie czekaj- załóż własną działalność. Postaw na swoją formę. Dofinansowana na założenie działalności gospodarczej dla osób od 29 roku życia. Okres realizacji projektu: 01.03.2022 do 30.06.2023 Grupa docelowa: 40 0sób bezrobotnych, niezarejstrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 osób bezrobotnych niezarejstrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo podkarpackie co w efekcie doprowadzi do powstania 36 mikroprzedsiębiorstw i zapewni ich funkcjonowanie przez minimum 12 miesięcy. W ramach projektu oferujemy: 1. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Wsparcie eksperckie przy sporządzaniu biznes planów, 3. Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050, 00 zł, 4. Wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2 800,00 zł za miesiąc. Całkowita wartość projektu: 1 793 712,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 511 740,47 zł. Biuro projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" ul. Rynek 16/1, II piętro, 35-064 Rzeszów. Telefon: 661 113 018. Strona internetowa: www.procarpathia.pl lub www.mapadotacji.gov.pl


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaprasza wszystkich mieszkańców na bezpłatny dyżur pracowników: Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej, Jasienica Rosielna 240, termin: 25 marzec 2022 r. godz. 9:30 do 12:00. Email: zapytaj@podkarpackie.pl, organizator: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku, ul. Rynek 18, 38-500 Sanok. Tel: 798771215, 798771640


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Jasienica Rosielna zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.  Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich. Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 25 marca 2022 r. (piątek) w godzinach od 09:30 do12:00 w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej. Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Rynek 18, 38-500 Sanok tel. 798 771 215, 798 771 640 zapytaj@podkarpackie.pl www.fundusze.podkarpackie.pl
Zaszczep pupila to tylko chwila. Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe! Zaszczep też kota. Dlaczego? Szczepiąc swoje zwierzęta domowe chronisz nie tylko je, ale także siebie i swoich bliskich. Wścieklizna jest śmiertelną wirusowąchorobą ludzi i zwierząt (ssaków). Pierwsze szczepienia psa powinno nastąpić w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiące życia. Szczepienia realizują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego zwierząt. Ich wykaz znajdziesz na stronie http://www.poilw.com.pl


Właścicielu, zarządco budynku! Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) masz ustawowy obowiązek złożyć deklaracje o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wejdź na stronę: www.ceeb.gov.pl i złóż deklaracje online. Terminy składania deklaracji dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. 30 czerwca 2022 r., dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. 14 dni od dnia uruchomienia. Deklarację można również złożyć w formie papierowej- wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy/Miasta.


 UWAGA ! ! ! OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA OCHRONNEGO psów PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE SPOCZYWA NA POSIADACZU ZWIERZĄT. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Śtekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia” Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie, które jest dowodem potwierdzającym fakt zaszczepienia psa. Zgodnie z art. 85 ust. 1 a w/w ustawy „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny.” Psy na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie do ukończenia czwartego miesiąca życia!!! Brak spełnienia obowiązku szczepienia psa przeciwko wściekliźnie skutkuje grzywną w wysokości do 500 zł. !!!


Bezpłatne, refundowane przez NFZ leczenie dzieci i młodzieży w Uzdrowisku Rymanów Zdrój


Obwieszczenie

o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasienica Rosielna na lata 2021- 2024 z perspektywą do roku 2028”


 Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

 • zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
 • psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
 • medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Podkarpacki
ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów

z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Formularz_zgloszeniowy/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download


Informacji udziela:

 • Agnieszka Ulak - numer telefonu: 17 28 39 318 oraz 882 789 258, e-mail: aulak@pfron.org.pl
 • Infolinia PFRON - numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: ork@pfron.org.pl

Jesteśmy w mediach społecznościowych!
Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/Powr%C3%B3t-do-zdrowia-powr%C3%B3t-do-pracy-109766627020443/

oraz na Instagramie:
https://www.instagram.com/powrot_do_pracy/

Polub profil, obserwuj i bądź na bieżąco!

Powrót do pracy- powrót do zdrowia. Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia- zgłoś się do nas i weż udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej- zawodowej, psychologicznej i medycznej. Zgłoś się do Programu Kompleksowej Rehabilitacji Otrzymasz wszechstronną pomoc: w wyborze i nauce nowego wyboru, w znalezieniu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej, w poprawie stanu zdrowia, w odzyskaniu wiary we własne możliwości


Trzeci Ogólnopolski Konkus dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym- bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadkó znamy

>> REGULAMIN<<


Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Brzozowskim

Na mocy  przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym  poradnictwie  obywatelskim  oraz  edukacji  prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) na terenie Powiatu Brzozowskiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokatów i  radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - z ich upoważnienia - aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.

WIĘCEJ INFORMACJI kliknij <<TUTAJ>>


Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej realizuje projekt Instytutu Książki "Mała Książka, Wielki Człowiek". Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy rodziców z dziećmi z roczników 2015-2018. Każde dziecko w wieku przedszkolnym które przyjdzie do biblioteki otrzyma w prezencie WyprawkęCzytelnika a w niej: książki Pierwsze Czytanki dla.... oraz karę czytelnika. Za każdąwizytę w bibliotece zakończonąwypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę a po zebraniu dziesięciu naklejek imienny dyplom
Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/powrot-do-zdrowia-powrot-do-pracy-sprawdz-sie/


WIĘCEJ INFORMACJI kliknij <<TUTAJ>>


WIĘCEJ INFORMACJI kliknij <<TUTAJ>>


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Jasienica Rosielna zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.

Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.

Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 23 września 2021 r. (czwartek) w godzinach od 09:00 do 11:30 w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok

tel. 798 771 215, 798 771 640

zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl


Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacje. Dla kogo? osoba fizyczna- po złożeniu owiadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą- po złożeniu dodatkowego ośwkiadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minis. Gdzie? Powiat brzozowski, Brzozów- w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, Jasienica Rosielna- w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Nozdrzec- w budynku Domu Strażaka. Rejestracja: tel. 605662030, 134342645, email: starostwo@powiatbrzozow.pl Godziny pracy punktów i dokładne adresy dostępne na : bip.powiatbrzozow.pl


O G Ł O S Z E N I E 

Gmina Jasienica Rosielna ogłasza, że realizuje zamówienie  pn. „Odbiór, transport
i unieszkodliwienie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna” w roku 2021.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 


ZUS będzie wypłacał świadczenia „Dobry Start” Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami. W tym roku wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą elektroniczną. Wnioski będzie można przekazać online z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Świadczenia 300+ w tegorocznej edycji programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał ZUS. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej. Obecnie wsparcie z programu „Dobry Start” otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl


Uchwała antysmogowa dla podkarpacia. zy wiesz że Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012)??? Terminy graniczne:  Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,  Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,  Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,  Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,  Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5. W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.  Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:  Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,  Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,  Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%, Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu Czyste powietrzew ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłówi pieców, montażu źrodeł energii oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Wnioski można składać internetowo na https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 1.


Konkurs dla dzieci: Rzecz to dzisiaj niesłychana! Wymyśl imię dla bociana! PODR Boguchwała organizuje w rymowaniu zawody! Kto najlepiej o bocianie zrymuje, ten wygra super nagrody! Wśród nas macie swoich kibiców i kciuki trzymamy za wszystkie dzieci! Imię wymyśl dla bociana rodziców! Spiesz się, bo bocian wkrótce odleci! Wymyśl imiona dla bocianich rodziców! Ułóż wiersz o bocianie białym wyślij do 21 czerwca 2021 r. Finał konkursu 27 czerwca 2021 r. Więcjej informacji na www.podrb.pl

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie


 

Posiadasz nieczynne przyłącze gazowe? Przyłącz się na nowo. Aktywuj na nowo swoje przyłącze gazowe. 0 zł za aktywacjęnieczynnego przyłącza gazowego. Koszty instalacji gazowej leżą po stronie właściciela obiektu. Wejdź na stronęwww.psgaz.pl/aktywuj-na-nowo zadzwoń na naszą infolinię 32 398 50 30 odwiedź najbliższe Miejsce Obsługi Klienta PSG

 

Masz nieczynne przyłącze do sieci gazowej? Bezpłatnie aktywuj je na nowo......czytaj więcej.


Tutaj możesz zdobyć zawód w 1 rok. Bezpłatna szkołą publiczna, internat, stołówka. Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie. Nasze kierunki: ortoptystka (pomoc okulistyczna)- 2 lata, Technik sterylizacji medycznej- 1 rok, Technik usług kosmetycznych- 2 lata, Higienistka stomatologiczna- 2 lata, Asystentka stomatologiczna- 1 rok, Technik farmaceutyczny- 2,5 roku, Technik elektroradiolog- 2,5 roku, Technik dentystyczny- 2,5 roku, Opiekun medyczny- 1,5 roku, Terapeuta zajęciowy- 2 lata, Opiekunka dziecięca- 2 lata, Technik masażysta- 2 lata, Protetyk słuchu- 2 lata. NOwe kierunki: Podolog- 2 lata, Florysta- 1 rok. Naukę na wszystkich kierunkach kończysz Państwowym Egzaminem Zawodowym. Uznawanym w krajach UE. Medyczno- społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie ul. Warzywna 1, Rzeszów. Tel: 17 8581421, medyk@medyk-studium.pl


W związku z realizacją zadań na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest realizowane w ramach 3 projektów: •	„Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”, którego vwkonawcą od października 2020 r. jest Instytut Ochrony Przyrody PAN, •	„Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego  od marca 2021 r. jest firma KRAMEKO sp. z o.o., •	„Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcą od kwietnia 2021 r. jest konsorcjum złożone z następujących podmiotów: Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Środowiska PIB, TAXUS IT sp. z o.o. Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021. Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk

Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu w poszczególnych umowach mogą udzielić: •	p. Monika Zajączkowska, m.zajaczkowska@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 08 monitoring gatunków zwierząt, •	p. Barbara Albiniak, b.albiniak@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 05 — monitoring gatunków roślin, — p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 07 — monitoring siedlisk przyrodniczych. Ponadto, w latach 2021-2022 w ramach zadania „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022”, kontynuowany będzie Monitoring Ptaków Polski. Wykonawcą zadania jest konsorcjum Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Szczegółowych informacji na temat projektu może udzielić:  — p. Dorota Łukasik, d.lukasik@gios.gov.pl, tel. 22 547 27 06. Informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej Monitoringu Ptaków Polski, pod adresem: https://monitoringptakow.gios.gov.pl/,. Natomiast wyniki wszystkich badań realizowanych w ramach Monitoringu Ptaków Polski są udostępnione na regularnie aktualizowanym portalu mapowym dostępnym pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pVPM-GIS. W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wykonywaniem prac w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Proszę również o życzliwe potraktowanie i udzielenie ewentualnej pomocy monitoringu, w tym związanych z otrzymaniem zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia badań monitoringowych.


Apel do hodowców trzody chlewnej MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Szanowni Państwo! ASF czyli afrykański pomór świń- nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla wszych gospodarstw. Główną przyczyną rozptrzestrzeniania się wiruda są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji: nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia, utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami, stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących, wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekującym przed wyjazdami i wjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń w których utrzymywane sąświnie. Przypominamy też, że brak stosowania siędo zasad bioasekuracji będąnakładane kary administracyjne.

Uwaga! ASF. Zasady któych należy przestrzegać w celu ochron gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF): zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami, zwierzęta i gospodarstwo musząbyćzarejstrowane w bazie ARiMR, do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami, maty nasączone środkiem dezynfekującym muszą być wyłożone przed wejściem do budynkó inwentarskich, nie karm świń odpadami kuchennymi, do pracy ze zwierzętami uzżywaj oddzielnego stroju i pozostawiaj go w chlewni, pamiętaj o utrzymywaniu pomieszczeń w czystości oraz dezynfekcji, obserwuj stan zdrowia świń- o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Bioasekuracja- o czym należy pamiętać? Izoluj świnie w sposób wykluczający kontakt z innymi zwierzętami. Zabezpiecz drzwi i okna budynków inwantarskich przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt, karm śwkinie paszą zabezpieczonąprzed dostępem innych zwierząt, stosuj minimum 30- dniowąkwarantannę lub właściwąobróbkę termiczną/chemicznądla roślinnych surowców paszowych pochodzących ze stref występowania wirusa w środowisku (obszary objęte ograniczeniami i obszary zagrożenia), zmieniaj odzież roboczą i obuwie ochronne przy każdym wejściu do pomieszczeń inwentarskich, przed wejściem do pomieszczeńinwentarskich myj i odkażaj ręce i obuwie, stosuj minimum 90- dniową kwarantannę dla materiałów pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia wykorzystywanych jako ściółka dla świń, unikaj udziału w polowaniach, zabezpiecz wjazd do gospodarstw, przestrzegaj zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, unikaj wpuszczania na teren gospodarstwa pojazdów zakładów utylizacyjnych, wyznacz miejsca w gospodarstwie wjazdu i parkowania, sosuj ogrodzenia stnowiące barierę oddzielającągospodarstwa od zwierząt wolnożyjących.

 


 

Projekt “Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”

 

Szanowni Państwo,

Miło nam jest poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka w Jasienicy Rosielnej bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Celem projektu jest:

 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
 • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Zachęcamy dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia. W projekcie mogą brać udział dzieci i młodzież od 10 do 18 lat.

Kontaktować można się bezpośrednio z pracownikiem biblioteki lub telefonicznie

 tel. 134334913


Zerowe rozliczenie PIT dla osób, które nie ukończyły 26 rok życia

Kliknij w baner i dowiedz się wiecej!!!


Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim


Zespół Szkół w Iwoniczu. Patron Rotmistrz Witold Pilcecki. Technikum kształcące w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik rolnik, technik energety (nowość), technik weterynarii (nowość), technik logistyk (nowość), technik transportu drogowego (nowość). Liceum ogólnokształcące: liceum ogólnokształcące- oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, liceum ogólnokształcące- oddział sportowy. Branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (nowość), monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (nowość), kierowca mechanik (nowość). Szkoła podpisała umowęo współpracy partnerskiej z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddziałw Rzeszowie w zakresie wsparcia kształcenia w zawodzie technik energetyk, z perspektywą zatrudnienia absolwentów tego kierunku w spółce. Uczniowie klas pierwszych zwolnieni są z opłaty stałej za internat. Finansujemy koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych. Przy szkole znajduje się internat i obiekty sportowe Orlik 2012. Kontakt: ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz. Telefon: 13 435-18-11. Strona WWW: www.zs.iwonicz.pl. Email: zs@iwonicz.pl. Bezpłatne prawo jazdy B,T,C. ZAPRASZAMY!!!!


Twój e-PIT 2020 czeka na Ciebie na e-US

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych. W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej).

Roczliczasz PIT-37, PIT-38, PIT-36 lub PIT-28? Twój e-pit czeka na Ciebie. Usługa nie dotyczy dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Ważne terminy

Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy mogą zweryfikować, zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gv.pl. Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną, umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT.

Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Zawsze otwarty, w zasięgu ręki Twój -US.

Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Może też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urząd Skarbowy

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.
W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi informacje o kwocie podatku do zapłaty.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze tej podatnicy mogą korzystać również z systemu e-Deklaracje.

Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na stronie w dedykowanej zakładce podatki.gov.pl.

Umów się na wizytę w urzędzie

Wiele spraw w urzędzie skarbowym można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony podatki.gov.pl lub telefonicznie. W sytuacjach, w których istnieje konieczność osobistej wizyty w urzędzie należy pamiętać, że jest ona możliwa po wcześniejszym umówieniu się i rezerwacji terminu i godziny. Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Umożliwia to szybkie i komfortowe załatwienie spraw, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę na podatki.gov.pl.

Załatw swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy. Potrzebujesz przyjść do US? Umów wizytęw urzędzie skarbowym.

 


Załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu

W czasie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, dużym ułatwieniem jest załatwianie spraw przez internet. Sprawy w ZUS również można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu. Możesz umówić się np. na e-wizytę z ekspertem ZUS.

 • E-wizyta

Jest to wideokonsultacja z pracownikiem ZUS. W trakcie wideorozmowy można załatwić te same sprawy, co podczas osobistej wizyty na Sali Obsługi Klientów. Wystarczy komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.

Na e-wizytę można umówić się tylko do placówki ZUS, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania bądź adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Podczas e-wizyty załatwisz sprawę z zakresu: emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek, ulg
i umorzeń.

E-wizytę można zarezerwować pod adresem https://e-wizyta.zus.pl/

 • Rezerwacja wizyty w  placówce ZUS

Osobistą wizytę w placówce można zamówić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub telefon. Wystarczy zalogować się do PUE ZUS na stronie www.zus.pl oraz wybrać miejsce i termin spotkania. Dzięki rezerwacji wizyty na konkretną godzinę, unikniesz oczekiwania na obsługę.

Aby zarezerwować wizytę w placówce ZUS przez telefon, wystarczy zadzwonić do Oddziału ZUS
w Jaśle pod nr tel. 13 443 79 08. Podczas rozmowy podaj swoje dane oraz sprawę, którą chcesz omówić z ekspertem ZUS. Wybierzesz również placówkę, w której ma się odbyć wizyta, oraz jej termin.

Więcej informacji na temat form kontaktu z ZUS oraz jak zarezerwować wizytę są dostępne na naszej stronie https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/zarezerwuj-wizyte

Oddział ZUS w Jaśle

Bezpieczna wizyta w ZUS przez internet lub w placówce. E-wizyta przez internet. Zarezerwuj wideorozmowęz pracownikiem ZUS. Kliknij link na stronie www.zus.pl/e-wizyta. Wizyta w placówce. Umów sięna konkretny dzień i określoną godzinę: Przez internet- zaloguj sięna Platformie Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl. W menu wybierz (wizyty)-(Rezerwacja wizyty). Przez telefon: zadzwoń numer telefonu znajdziesz na www.zus.pl: (kontakt)-(zarezerwuj wizytę).


Giełda wschód każda sobota od 5:00 do 14:00. Sprzedaż żywności bezpośrednio od rolnika, odzieży, obuwia, tekstyliów, samochodów, maszyn rolniczych, artykułów ogrodniczych i szkółkarskich i wiele innych. Giełda staroci (pchli targ), Aukcja maszyn używanych, sprzedażsamochodów amerykańskich. MIejsce: Skołoszów przy węźle "Przemyśl" Autostrady A4, 37-550 Radymno


APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 — nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;  nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;  nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;  stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;  przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.  Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Uwaga! HPAI . Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników do których mają dostęp dzikie ptaki. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa. Zabezpiecz budynki w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich w tym ptaków. Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.


 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spicie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: mieszkańcy Posli- zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkowąmetodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca gdzie wykonasz samospis.


Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika- umożliwisz mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych

•        Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
•        Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
•        Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.


Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP


Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku.

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP


Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.
Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:


•    organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
•    organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
•    Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim.
W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl.

Dodatkowe informacje na www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/


e-Usługi Powiatu Brzozowskiego

Starostwo Powiatowe w Brzozowie informuje o uruchomieniu w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości pakietu e-Usług, które umożliwiają załatwienie spraw w Urzędzie za pośrednictwem Internetu.... czytaj więcej


 

Uwaga! HPAI

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI: NIe wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników do których majądostęp dzikie ptaki. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. NIe karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodąz mydłem. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługądrobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściahch i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstw. Obserwój stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii. Zabezpiecz budynki w których utrzymywany jest drób oraz pasza przed dostępem zwierząt dzikich w tym ptaków.


 

Rolniku jeszcze nie wypełniłeś obowiązku spisowego? Zrób to przez formularz spisowy dostępny na stronie spisrolny.gov.pl lub spisz się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową- 22 279 99 99. Dodatkowow WBS w Rzeszowie uruchomił dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu dla rolników: 15 8229918, 517 555 998, 516 535 160, 785 840 319.

 


INFORMACJA

P.o. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej informuje, że Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Rosielnej został tymczasowo przeniesiony do Budynku Ośrodka Zdrowia (lokal po byłej aptece).

Godziny otwarcia bibliotek.

Aktualne numery telefonów.


 Informacja o obowiązkowym szczepieniu psów


Informacja o obowiązku identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskichZostań żołnierzem Rzeczypospolitej

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Dołącz do najlepszych i zostań żołnierzem RP. Nabór do służby w wojsku polskim nigdy nie był tak łatwy. Upraszczamy procedury do minimum. Aplikuj przez internet dzięki nowej formie rekrutacji. Nowy portal rekrutacji wojska polskiego www.zostanzolnierzem.pl. Dzielą ciętrzy kroki aby zostać żołnierzem- zawodowym lub Terytorialnej Służby Wojskowej. Krok pierwszy wejdź na zostanzolnierzem.pl i wypełnij niezbędne dane. Krok drugi w jeden dzień załatw wszystkie formalności w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Krok trzeci ukończ 28 dniowe szkolenie podstawowe i zostań żołnierzem a w przypadku Terytorialnej Służby Wojskowej 16 dniowe szkolenie. Więcej informacji na www.wojsko-polskie.pl


POWSZECHNY SPIS ROLNY W GMINIE JASIENICA ROSIELNA- Film promujący


Plakat weź udział w loterii spisowej! Zobacz, co możesz wygrać spisując się internetowo


Dotacja na usuwanie odpadów popowodziowych

z terenu Gminy Jasienica Rosielna

W dniu 28.09.2020 r. podpisana została umowa dotacji pomiędzy Gminą Jasienica Rosielna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów popowodziowych z terenu Gminy Jasienica Rosielna”. Zadanie dotyczy wykonania usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 82 02 powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej polegających na wystąpieniu powodzi i podtopień wskutek intensywnych opadów deszczu i gradu na terenie Gminy Jasienica Rosielna w dniach 27 i 28 czerwca 2020 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna. Zadanie realizowano od dnia 30.06.2020 r. do dnia 13.07.2020 r.  na podstawie umowy nr PIO.1.2020 z dnia 30.06.2020 r. zawartą z Firmą FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów. Koszt zadania wyniósł 74 292,12 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 14 201,60 zł, a środki własne z budżetu Gminy Jasienica Rosielna w kwocie 60 090,52 zł. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów popowodziowych wynoszący 88,76 Mg.


 

Ogloszenie Zakład Wodociągów i Kanalizacji gminy Jasienica rosielna informuje, iż w Jasienicy Rosielnej w dniu 12 i 13 października 2020 roku w godzinach 8 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Przyczyną braku wody sąprace konserwatorskie sieci wodociągowej w Jasienicy Rosielnej. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas pobierania wody po uruchomieniu wodociągu

 


 

W związku z przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny powszechnym spisie rolnym, Wójt Gminy Jasienica Rosielna informuje, że zostały uruchomione dyżury gminnego biura spisowego w celach informacyjnych i interwencyjnych. dyżury będą trwać do 30 listopada 2020 roku w godzinach pracy urzędu oraz telefonicznie do dwudziestej od poniedziałku do piątku. Telefony do kontaktu w godzinach pracy urzędu 133061139 w trakcie trwania dyzurów 604 446 190. Równocześnie informuję, że każdy rolnik może spisać się samodzielnie poprzez stronę internetową https://spisrolny,gov.pl/ w siedzibie urzędu Gminy znajduje się stanowisko komputerowe na którym można również spisać się samodzielnie.

 

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska