Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

OGŁOSZENIAWięcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/powrot-do-zdrowia-powrot-do-pracy-sprawdz-sie/


WIĘCEJ INFORMACJI kliknij <<TUTAJ>>


WIĘCEJ INFORMACJI kliknij <<TUTAJ>>


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Jasienica Rosielna zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.

Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.

Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 23 września 2021 r. (czwartek) w godzinach od 09:00 do 11:30 w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok

tel. 798 771 215, 798 771 640

zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl


Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacje. Dla kogo? osoba fizyczna- po złożeniu owiadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą- po złożeniu dodatkowego ośwkiadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minis. Gdzie? Powiat brzozowski, Brzozów- w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, Jasienica Rosielna- w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Nozdrzec- w budynku Domu Strażaka. Rejestracja: tel. 605662030, 134342645, email: starostwo@powiatbrzozow.pl Godziny pracy punktów i dokładne adresy dostępne na : bip.powiatbrzozow.pl


O G Ł O S Z E N I E 

Gmina Jasienica Rosielna ogłasza, że realizuje zamówienie  pn. „Odbiór, transport
i unieszkodliwienie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna” w roku 2021.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 


ZUS będzie wypłacał świadczenia „Dobry Start” Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami. W tym roku wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą elektroniczną. Wnioski będzie można przekazać online z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Świadczenia 300+ w tegorocznej edycji programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał ZUS. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej. Obecnie wsparcie z programu „Dobry Start” otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl


Uchwała antysmogowa dla podkarpacia. zy wiesz że Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012)??? Terminy graniczne:  Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,  Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,  Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,  Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,  Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5. W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.  Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:  Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,  Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,  Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%, Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu Czyste powietrzew ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłówi pieców, montażu źrodeł energii oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Wnioski można składać internetowo na https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 1.


Konkurs dla dzieci: Rzecz to dzisiaj niesłychana! Wymyśl imię dla bociana! PODR Boguchwała organizuje w rymowaniu zawody! Kto najlepiej o bocianie zrymuje, ten wygra super nagrody! Wśród nas macie swoich kibiców i kciuki trzymamy za wszystkie dzieci! Imię wymyśl dla bociana rodziców! Spiesz się, bo bocian wkrótce odleci! Wymyśl imiona dla bocianich rodziców! Ułóż wiersz o bocianie białym wyślij do 21 czerwca 2021 r. Finał konkursu 27 czerwca 2021 r. Więcjej informacji na www.podrb.pl

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie


 

Posiadasz nieczynne przyłącze gazowe? Przyłącz się na nowo. Aktywuj na nowo swoje przyłącze gazowe. 0 zł za aktywacjęnieczynnego przyłącza gazowego. Koszty instalacji gazowej leżą po stronie właściciela obiektu. Wejdź na stronęwww.psgaz.pl/aktywuj-na-nowo zadzwoń na naszą infolinię 32 398 50 30 odwiedź najbliższe Miejsce Obsługi Klienta PSG

 

Masz nieczynne przyłącze do sieci gazowej? Bezpłatnie aktywuj je na nowo......czytaj więcej.


Tutaj możesz zdobyć zawód w 1 rok. Bezpłatna szkołą publiczna, internat, stołówka. Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie. Nasze kierunki: ortoptystka (pomoc okulistyczna)- 2 lata, Technik sterylizacji medycznej- 1 rok, Technik usług kosmetycznych- 2 lata, Higienistka stomatologiczna- 2 lata, Asystentka stomatologiczna- 1 rok, Technik farmaceutyczny- 2,5 roku, Technik elektroradiolog- 2,5 roku, Technik dentystyczny- 2,5 roku, Opiekun medyczny- 1,5 roku, Terapeuta zajęciowy- 2 lata, Opiekunka dziecięca- 2 lata, Technik masażysta- 2 lata, Protetyk słuchu- 2 lata. NOwe kierunki: Podolog- 2 lata, Florysta- 1 rok. Naukę na wszystkich kierunkach kończysz Państwowym Egzaminem Zawodowym. Uznawanym w krajach UE. Medyczno- społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie ul. Warzywna 1, Rzeszów. Tel: 17 8581421, medyk@medyk-studium.pl


W związku z realizacją zadań na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest realizowane w ramach 3 projektów: •	„Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”, którego vwkonawcą od października 2020 r. jest Instytut Ochrony Przyrody PAN, •	„Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego  od marca 2021 r. jest firma KRAMEKO sp. z o.o., •	„Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcą od kwietnia 2021 r. jest konsorcjum złożone z następujących podmiotów: Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Środowiska PIB, TAXUS IT sp. z o.o. Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021. Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk

Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu w poszczególnych umowach mogą udzielić: •	p. Monika Zajączkowska, m.zajaczkowska@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 08 monitoring gatunków zwierząt, •	p. Barbara Albiniak, b.albiniak@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 05 — monitoring gatunków roślin, — p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 07 — monitoring siedlisk przyrodniczych. Ponadto, w latach 2021-2022 w ramach zadania „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022”, kontynuowany będzie Monitoring Ptaków Polski. Wykonawcą zadania jest konsorcjum Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Szczegółowych informacji na temat projektu może udzielić:  — p. Dorota Łukasik, d.lukasik@gios.gov.pl, tel. 22 547 27 06. Informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej Monitoringu Ptaków Polski, pod adresem: https://monitoringptakow.gios.gov.pl/,. Natomiast wyniki wszystkich badań realizowanych w ramach Monitoringu Ptaków Polski są udostępnione na regularnie aktualizowanym portalu mapowym dostępnym pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pVPM-GIS. W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wykonywaniem prac w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Proszę również o życzliwe potraktowanie i udzielenie ewentualnej pomocy monitoringu, w tym związanych z otrzymaniem zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia badań monitoringowych.


Apel do hodowców trzody chlewnej MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Szanowni Państwo! ASF czyli afrykański pomór świń- nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla wszych gospodarstw. Główną przyczyną rozptrzestrzeniania się wiruda są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji: nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia, utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami, stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących, wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekującym przed wyjazdami i wjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń w których utrzymywane sąświnie. Przypominamy też, że brak stosowania siędo zasad bioasekuracji będąnakładane kary administracyjne.

Uwaga! ASF. Zasady któych należy przestrzegać w celu ochron gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF): zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami, zwierzęta i gospodarstwo musząbyćzarejstrowane w bazie ARiMR, do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami, maty nasączone środkiem dezynfekującym muszą być wyłożone przed wejściem do budynkó inwentarskich, nie karm świń odpadami kuchennymi, do pracy ze zwierzętami uzżywaj oddzielnego stroju i pozostawiaj go w chlewni, pamiętaj o utrzymywaniu pomieszczeń w czystości oraz dezynfekcji, obserwuj stan zdrowia świń- o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Bioasekuracja- o czym należy pamiętać? Izoluj świnie w sposób wykluczający kontakt z innymi zwierzętami. Zabezpiecz drzwi i okna budynków inwantarskich przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt, karm śwkinie paszą zabezpieczonąprzed dostępem innych zwierząt, stosuj minimum 30- dniowąkwarantannę lub właściwąobróbkę termiczną/chemicznądla roślinnych surowców paszowych pochodzących ze stref występowania wirusa w środowisku (obszary objęte ograniczeniami i obszary zagrożenia), zmieniaj odzież roboczą i obuwie ochronne przy każdym wejściu do pomieszczeń inwentarskich, przed wejściem do pomieszczeńinwentarskich myj i odkażaj ręce i obuwie, stosuj minimum 90- dniową kwarantannę dla materiałów pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia wykorzystywanych jako ściółka dla świń, unikaj udziału w polowaniach, zabezpiecz wjazd do gospodarstw, przestrzegaj zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, unikaj wpuszczania na teren gospodarstwa pojazdów zakładów utylizacyjnych, wyznacz miejsca w gospodarstwie wjazdu i parkowania, sosuj ogrodzenia stnowiące barierę oddzielającągospodarstwa od zwierząt wolnożyjących.

 


 

Projekt “Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”

 

Szanowni Państwo,

Miło nam jest poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka w Jasienicy Rosielnej bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Celem projektu jest:

 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
 • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Zachęcamy dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia. W projekcie mogą brać udział dzieci i młodzież od 10 do 18 lat.

Kontaktować można się bezpośrednio z pracownikiem biblioteki lub telefonicznie

 tel. 134334913


Zerowe rozliczenie PIT dla osób, które nie ukończyły 26 rok życia

Kliknij w baner i dowiedz się wiecej!!!


Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim


Zespół Szkół w Iwoniczu. Patron Rotmistrz Witold Pilcecki. Technikum kształcące w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik rolnik, technik energety (nowość), technik weterynarii (nowość), technik logistyk (nowość), technik transportu drogowego (nowość). Liceum ogólnokształcące: liceum ogólnokształcące- oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, liceum ogólnokształcące- oddział sportowy. Branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (nowość), monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (nowość), kierowca mechanik (nowość). Szkoła podpisała umowęo współpracy partnerskiej z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddziałw Rzeszowie w zakresie wsparcia kształcenia w zawodzie technik energetyk, z perspektywą zatrudnienia absolwentów tego kierunku w spółce. Uczniowie klas pierwszych zwolnieni są z opłaty stałej za internat. Finansujemy koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych. Przy szkole znajduje się internat i obiekty sportowe Orlik 2012. Kontakt: ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz. Telefon: 13 435-18-11. Strona WWW: www.zs.iwonicz.pl. Email: zs@iwonicz.pl. Bezpłatne prawo jazdy B,T,C. ZAPRASZAMY!!!!


Twój e-PIT 2020 czeka na Ciebie na e-US

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych. W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej).

Roczliczasz PIT-37, PIT-38, PIT-36 lub PIT-28? Twój e-pit czeka na Ciebie. Usługa nie dotyczy dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Ważne terminy

Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy mogą zweryfikować, zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gv.pl. Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną, umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT.

Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Zawsze otwarty, w zasięgu ręki Twój -US.

Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Może też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urząd Skarbowy

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.
W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi informacje o kwocie podatku do zapłaty.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze tej podatnicy mogą korzystać również z systemu e-Deklaracje.

Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na stronie w dedykowanej zakładce podatki.gov.pl.

Umów się na wizytę w urzędzie

Wiele spraw w urzędzie skarbowym można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony podatki.gov.pl lub telefonicznie. W sytuacjach, w których istnieje konieczność osobistej wizyty w urzędzie należy pamiętać, że jest ona możliwa po wcześniejszym umówieniu się i rezerwacji terminu i godziny. Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Umożliwia to szybkie i komfortowe załatwienie spraw, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę na podatki.gov.pl.

Załatw swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy. Potrzebujesz przyjść do US? Umów wizytęw urzędzie skarbowym.

 


Załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu

W czasie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, dużym ułatwieniem jest załatwianie spraw przez internet. Sprawy w ZUS również można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu. Możesz umówić się np. na e-wizytę z ekspertem ZUS.

 • E-wizyta

Jest to wideokonsultacja z pracownikiem ZUS. W trakcie wideorozmowy można załatwić te same sprawy, co podczas osobistej wizyty na Sali Obsługi Klientów. Wystarczy komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.

Na e-wizytę można umówić się tylko do placówki ZUS, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania bądź adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Podczas e-wizyty załatwisz sprawę z zakresu: emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek, ulg
i umorzeń.

E-wizytę można zarezerwować pod adresem https://e-wizyta.zus.pl/

 • Rezerwacja wizyty w  placówce ZUS

Osobistą wizytę w placówce można zamówić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub telefon. Wystarczy zalogować się do PUE ZUS na stronie www.zus.pl oraz wybrać miejsce i termin spotkania. Dzięki rezerwacji wizyty na konkretną godzinę, unikniesz oczekiwania na obsługę.

Aby zarezerwować wizytę w placówce ZUS przez telefon, wystarczy zadzwonić do Oddziału ZUS
w Jaśle pod nr tel. 13 443 79 08. Podczas rozmowy podaj swoje dane oraz sprawę, którą chcesz omówić z ekspertem ZUS. Wybierzesz również placówkę, w której ma się odbyć wizyta, oraz jej termin.

Więcej informacji na temat form kontaktu z ZUS oraz jak zarezerwować wizytę są dostępne na naszej stronie https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/zarezerwuj-wizyte

Oddział ZUS w Jaśle

Bezpieczna wizyta w ZUS przez internet lub w placówce. E-wizyta przez internet. Zarezerwuj wideorozmowęz pracownikiem ZUS. Kliknij link na stronie www.zus.pl/e-wizyta. Wizyta w placówce. Umów sięna konkretny dzień i określoną godzinę: Przez internet- zaloguj sięna Platformie Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl. W menu wybierz (wizyty)-(Rezerwacja wizyty). Przez telefon: zadzwoń numer telefonu znajdziesz na www.zus.pl: (kontakt)-(zarezerwuj wizytę).


Giełda wschód każda sobota od 5:00 do 14:00. Sprzedaż żywności bezpośrednio od rolnika, odzieży, obuwia, tekstyliów, samochodów, maszyn rolniczych, artykułów ogrodniczych i szkółkarskich i wiele innych. Giełda staroci (pchli targ), Aukcja maszyn używanych, sprzedażsamochodów amerykańskich. MIejsce: Skołoszów przy węźle "Przemyśl" Autostrady A4, 37-550 Radymno


APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 — nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;  nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;  nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;  stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;  przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.  Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Uwaga! HPAI . Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników do których mają dostęp dzikie ptaki. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa. Zabezpiecz budynki w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich w tym ptaków. Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.


 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spicie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: mieszkańcy Posli- zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkowąmetodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca gdzie wykonasz samospis.


Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika- umożliwisz mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych

•        Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
•        Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
•        Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.


Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP


Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku.

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP


Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.
Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:


•    organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
•    organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
•    Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim.
W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl.

Dodatkowe informacje na www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/


e-Usługi Powiatu Brzozowskiego

Starostwo Powiatowe w Brzozowie informuje o uruchomieniu w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości pakietu e-Usług, które umożliwiają załatwienie spraw w Urzędzie za pośrednictwem Internetu.... czytaj więcej


 

Uwaga! HPAI

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI: NIe wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników do których majądostęp dzikie ptaki. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. NIe karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodąz mydłem. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługądrobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściahch i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstw. Obserwój stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii. Zabezpiecz budynki w których utrzymywany jest drób oraz pasza przed dostępem zwierząt dzikich w tym ptaków.


 

Rolniku jeszcze nie wypełniłeś obowiązku spisowego? Zrób to przez formularz spisowy dostępny na stronie spisrolny.gov.pl lub spisz się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową- 22 279 99 99. Dodatkowow WBS w Rzeszowie uruchomił dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu dla rolników: 15 8229918, 517 555 998, 516 535 160, 785 840 319.

 


INFORMACJA

P.o. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej informuje, że Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Rosielnej został tymczasowo przeniesiony do Budynku Ośrodka Zdrowia (lokal po byłej aptece).

Godziny otwarcia bibliotek.

Aktualne numery telefonów.


 Informacja o obowiązkowym szczepieniu psów


Informacja o obowiązku identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskichZostań żołnierzem Rzeczypospolitej

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Dołącz do najlepszych i zostań żołnierzem RP. Nabór do służby w wojsku polskim nigdy nie był tak łatwy. Upraszczamy procedury do minimum. Aplikuj przez internet dzięki nowej formie rekrutacji. Nowy portal rekrutacji wojska polskiego www.zostanzolnierzem.pl. Dzielą ciętrzy kroki aby zostać żołnierzem- zawodowym lub Terytorialnej Służby Wojskowej. Krok pierwszy wejdź na zostanzolnierzem.pl i wypełnij niezbędne dane. Krok drugi w jeden dzień załatw wszystkie formalności w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Krok trzeci ukończ 28 dniowe szkolenie podstawowe i zostań żołnierzem a w przypadku Terytorialnej Służby Wojskowej 16 dniowe szkolenie. Więcej informacji na www.wojsko-polskie.pl


POWSZECHNY SPIS ROLNY W GMINIE JASIENICA ROSIELNA- Film promujący


Plakat weź udział w loterii spisowej! Zobacz, co możesz wygrać spisując się internetowo


Dotacja na usuwanie odpadów popowodziowych

z terenu Gminy Jasienica Rosielna

W dniu 28.09.2020 r. podpisana została umowa dotacji pomiędzy Gminą Jasienica Rosielna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów popowodziowych z terenu Gminy Jasienica Rosielna”. Zadanie dotyczy wykonania usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 82 02 powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej polegających na wystąpieniu powodzi i podtopień wskutek intensywnych opadów deszczu i gradu na terenie Gminy Jasienica Rosielna w dniach 27 i 28 czerwca 2020 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna. Zadanie realizowano od dnia 30.06.2020 r. do dnia 13.07.2020 r.  na podstawie umowy nr PIO.1.2020 z dnia 30.06.2020 r. zawartą z Firmą FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów. Koszt zadania wyniósł 74 292,12 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 14 201,60 zł, a środki własne z budżetu Gminy Jasienica Rosielna w kwocie 60 090,52 zł. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów popowodziowych wynoszący 88,76 Mg.


 

Ogloszenie Zakład Wodociągów i Kanalizacji gminy Jasienica rosielna informuje, iż w Jasienicy Rosielnej w dniu 12 i 13 października 2020 roku w godzinach 8 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Przyczyną braku wody sąprace konserwatorskie sieci wodociągowej w Jasienicy Rosielnej. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas pobierania wody po uruchomieniu wodociągu

 


 

W związku z przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny powszechnym spisie rolnym, Wójt Gminy Jasienica Rosielna informuje, że zostały uruchomione dyżury gminnego biura spisowego w celach informacyjnych i interwencyjnych. dyżury będą trwać do 30 listopada 2020 roku w godzinach pracy urzędu oraz telefonicznie do dwudziestej od poniedziałku do piątku. Telefony do kontaktu w godzinach pracy urzędu 133061139 w trakcie trwania dyzurów 604 446 190. Równocześnie informuję, że każdy rolnik może spisać się samodzielnie poprzez stronę internetową https://spisrolny,gov.pl/ w siedzibie urzędu Gminy znajduje się stanowisko komputerowe na którym można również spisać się samodzielnie.

 

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska