Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

OGŁOSZENIA


INFORMACJA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br.
System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe
dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie
podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym
w kwocie:
-250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
-130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,
do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu
dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora
dostępnego na stronie https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/.

Więcej informacji w załączniku:

Załącznik: PismoOgłoszenie

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z § 13zzo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), uruchomiona została pomoc dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień
i mieszankę zbożową.

Z uwagi na krótki termin trwającego naboru do dnia 5 czerwca br., uprzejmie proszę Państwa o pilne rozpropagowanie powyższej informacji wśród producentów rolnych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych.


Informacja o webinarium


Od 22 kwietnia nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”. W trosce o beneficjentów

Informacja prasowa


OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Ostrzeżenie - pismo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 dofinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

Regulamin realizacji usługi Opieka Wytchnieniowa 2024

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu - karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu - RODO GOPS

Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu - RODO MRIPS

Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu - FORMULARZ INFORMACYJNY DO PROGRAMU

Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu - OŚWIADCZENIE


UWAGA WAŻNE!!!


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) informuje o wydanych publikacjach dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z wystąpieniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

 • Bezpieczeństwo wodne w budynkach.
 • Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji.

Wskazane opracowania dostępne są również na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego - https://www.gov.pl/web/gis

BEZPIECZEŃSTWO WODNE W BUDYNKACH

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM POWODOWANYM PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA


Zarejestruj się już teraz https://forms.office.com/e/HM6Sy4dm6G

Na zgłoszenia czekamy do 2️⃣7️⃣marca 2024

Nie zwlekaj i udostępnij post wśród swoich znajomych.Uruchomienie POMOCY DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY

Uruchomienie POMOCY DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH DOTKNIĘTYCH KLĘSKAMI


Ogłoszenie o naborze - ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin realizacji usługi

3.  Karta zgłoszenia do Programu

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY

5. Karta zakresu czynności

6. Klauzula informacyjna RODO

7. Klauzula informacyjna MRiPS

8.  Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Programu i Regulaminem


PROGRAM


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Szczegóły na temat Konkursu BGR można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Brzozowie

ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów  lub na stronie internetowej KRUS www.gov.pl/krus


Konkurs plastyczny dla dzieci rozpoczęty!

KRUS serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie ul. Legionistów 4,

36-200 Brzozów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.


Rehabilitacja lecznicza w ubezpieczeniu społecznym rolników

Informacja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od stycznia 2022 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji DRA objął wszystkich przedsiębiorców. Również tych opłacających składki wyłącznie za siebie.

Na konieczność comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wpływ miały przepisy „Polskiego Ładu”, które wprowadziły zmiany dotyczące ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ponieważ podstawa do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne może być co miesiąc inna, przedsiębiorcy są zobligowani przesłać co miesiąc               do ZUS deklaracje rozliczeniowe. Od 2022 roku składanie deklaracji DRA jest obowiązkowe również dla tych przedsiębiorców, u których, deklaracje rozliczeniowe z miesiąca na miesiąc będą takie same.

Pomimo tego, że przepisy obowiązują już drugi rok, bardzo duża liczba płatników, nie składa dokumentów rozliczeniowych.

Przypominamy, że niewywiązywanie się przez płatników składek, z nałożonych obowiązków, w tym, w zakresie przekazywania dokumentów rozliczeniowych w ustalonych terminach, stanowi wykroczenie, o którym, mowa w art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2023, poz. 1230 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, niedopełnienie obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych            i imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł. Kampania "Weź żelazo na poważnie"

Załącznik 1

Ząłącznik 2

Zaszczep pupila to tylko chwila. Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe! Zaszczep też kota. Dlaczego? Szczepiąc swoje zwierzęta domowe chronisz nie tylko je, ale także sibbie i swoich bliskich. Wścieklizna jest śmiertelną wirusową chorobą ludzi i zwierząt (ssaków). Pierwsze szczepienia psa powinno nastąpić w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 msca życia a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia pierwszego szczepienia. Szczepienia realizują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakłądu leczniczego dla zwierząt.


Uniwersytet samorządności i Wójt Gminy Dydnia zaprasza mieszkańców powiatu brzozowskiego na bezpłatne inicjatywy edukacyjne, które odbędą się w Urzędzie Gminy Dydnia.


Zapraszamy na Nauczycielski Challenge 2023!

Co kryje się pod tą nazwą? Konkurs z nagrodami dla nauczycieli i uczniów! Wystarczy rozwiązać krótki test, składający się z pytań z przedmiotów humanistycznych i ścisłych . Rywalizacja rozgrywana jest w kilku grupach wiekowych, tak aby każdy mógł odpowiadać na pytania adekwatne do posiadanej wiedzy.

Nauczycielski Challenge rozegrany zostanie w dniach 13-16.10.2023 r. Udział jest bezpłatny. Test można wypełnić za pośrednictwem przeglądarki lub w bezpłatnej aplikacji ZDAY do pobrania z:

Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=live.zday.app&pli=1

App Store
https://apps.apple.com/pl/app/zday/id6461458006?l=pl


Wydarzenie odbywa się z okazji Święta Edukacji Narodowej, nazywanego potocznie Dniem Nauczyciela. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz do wszystkich nauczycieli.


Connect & ScaleUp Circular warsztaty dla przedsiębiorców "Otwórz swój biznes na korzyści obiegu zamkniętego"


Sadza płonie, czad zabija, żyj. Czyść kominy!!!


Wejdź w link i weź udział w badaniu wypełniając ankietę:

Ankieta na temat "Funkcjonowania posterunków Policji"


Uniwersytet samorządności i Wójt Gminy Dydnia zaprasza mieszkańców powiatu brzozowskiego na bezpłatne inicjatywy edukacyjne, które odbędą się w Urzędzie Gminy Dydnia.


Nadleśnictwo Brzozów. Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozó informuje,że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych oraz przeznaczonych do zalesienia, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów: bezpośrednio przylegających do gruntów w zarządzie Lasów Państwowych dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśne ze sobą lub z drogami publicznymi, stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania tj. nieruchomości o leśnym charakterze oraz powierzchni co najmniej 5 ha z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych umożliwiających jednocześnie prowadzenie na tych drogach nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.


Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. informuję o planowanej w dniach 21 września do 03 października br. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzenie szczepień obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej oraz wykłądanie ręczne. Program uodparniania lisów polega na wieloletnim cyklicznym wykładaniu szczepionki. Wykłądana przynęta wydająca spoecyficzny zapach zawiera wewnątrz aluminiowo- plastikowy pojemnik z płynną szczepionką któej działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy


Uniwersytet samorządności i Wójt Gminy Dydnia zaprasza mieszkańców powiatu brzozowskiego na bezpłatne inicjatywy edukacyjne, które odbędą się w Urzędzie Gminy Dydnia.Pismo dotyczące płatności dla małych gospodarstwZaproszenie do udziału w konsultacjach środowiskowych dotyczących zmian prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnością


II edycja konkursu "Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. podkarpackim"

REGULAMIN


Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych

przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” dla powiatu brzozowskiego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz trzynasty zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III, II grupa – klasy IV- VIII. Konkurs przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim,  ogólnopolskim... czytaj więcej.

GALERIA


Zaproszenie

ProgramSzanowni rolnicy! od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Dane można przekazać przez formularz on-line na stronie stat.gov.pl lub ankieterów (telefonicznie lub osobiście). Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej do realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów wspólnej Polityki Rolnej.


V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom Do Domów

W dniu 21 czerwca br. z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości działającej przy Komisji Europejskiej, we współpracy z Europolem, odbędzie się V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom Do Domów. Wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

<<< Broszura >>>


Ochotnicza Straż Pożarna w Magierowie zaprasza osoby pełnoletnie z Powiatu Brzozowskiego na udział w indywidualnej konsultacji i masaż realizowany w ramach zadania: "Promoujemy zdrowie" 29-31.05.2023 w godz. 9.00 do 13.00. Miejsce: OSP Magierów. Udział bezpłatny. o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do 25.05.2023 r. tel. 531-213-018. Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Brzozowskiego


„Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku”

Bezpłątne zajęcia z wojskowymi instruktorami Samoobrona kobiet zaufaj wojsk. Ćwicz w sobotęlub niedzielę od 27 maja. W programie trening podstaw samoobrony, rozmowa o zdrowym odżywianiu, zasady udzielania pierwszej pomocy, wojskowa grochówka z żołnierskim chlebem

Bezpłatne zajęcia z wojskowymi instruktorami Samoobrona kobiet zaufaj wojsk. 19-20 sierpnia 2023r.. W programie trening podstaw samoobrony, rozmowa o zdrowym odżywianiu, zasady udzielania pierwszej pomocy, wojskowa grochówka z żołnierskim chlebem


UWAGA STRAŻACY! KONKURS!

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

 • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
 • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
 • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej

II Ochrona środowiska i ekologia

III Edukacja

IV Sport, rekreacja i turystyka

V Kultura i tradycja

VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

VII Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

ul. Oboźna 1,

00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA?


Żeby kot dobre życie MIAU

Jeszcze do 30 maja trwa zbiórka na portalu zrzutka.pl, pod hasłem “Żeby kot dobre życie MIAU!”. Zachęcamy do wsparcia ale także do informowania o niej w swoich mediach społecznościowych i tradycyjną “pocztą pantoflową”. Zebrane pieniądze przeznaczymy na zabiegi kastracji kotek i kocurów. Dlaczego? Bo kastracja jest ważna. To jedyny, skuteczny sposób na zmniejszenie kociej bezdomności i kociego cierpienia.

Więcej informacji kliknij TUTAJ.


Webinaria dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinaria (seminaria online) organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej:

 • Webinarium CEDUR Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, które odbędzie się 18 maja 2023 r. (10:00-14:10).

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18

Celem webinarium jest przybliżenie roli informacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego
i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zapoznanie z zasobami informacyjnymi strony internetowej KNF, przekazanie wskazówek dotyczących możliwości weryfikacji podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym, zapoznanie z wymogami dotyczącymi świadczenia usług na rynku finansowym.

 • Webinarium CEDUR Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, które odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (10:00-14:10).

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18

Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwienie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej
i edukacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu uczestnictwa w webinariach niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniach uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości
z zaproszeniem na spotkanie. Formularz zgłoszeniowy na każde spotkanie będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.

Udział w webinariach jest bezpłatny.


Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. przedsiębiorcy muszą rozliczyć do 22 maja 2023 r. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

Kogo dotyczy roczne rozliczenie

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy płatnika składek, jeżeli w 2022 r. stosowana była jedna z poniższych form opodatkowania:

 • zasady ogólne – podatek według skali,
 • zasady ogólne – podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Do kiedy i jak przekazać roczne rozliczenie

Rozliczenie roczne płatnik przekazuje w dokumencie za kwiecień 2023 r.:

 • w ZUS DRA (blok XII), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo,
 • w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłaca składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Ważne!

Dokument z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. trzeba złożyć do 22 maja 2023 r.

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA obowiązują od 1 maja 2023 r., czyli począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień.

Co wynika z rocznego rozliczenia

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

 • opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba że są zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • opłacona w kwocie niższej niż ustalona – należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 r., czyli do 22 maja

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o zwrot nadpłaty ZUS utworzy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Płatnik będzie musiał sprawdzić i podpisać wniosek, a następnie wysłać go do ZUS – do 1 czerwca 2023 r. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 r. płatnik musi złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022, można złożyć:

 • najpóźniej do dnia, w którym złożysz wniosek o zwrot nadpłaty,
 • do 30 czerwca 2023 r. – jeśli nie składasz wniosku o zwrot nadpłaty.

Gdzie można uzyskać pomoc

Każdy płatnik składek, może uzyskać pomoc:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00,
 • u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

Oddział ZUS w Jaśle zaprasza również do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line 10.05.2023 r. w godz. 9.00-11.00.

Wszelkie informacje na temat zapisów na szkolenie znajdują się na stronie www.zus.pl (w zakładce wydarzenia i szkolenia).

DODATKOWE MATERIAŁY:

 1. Więcej o rozliczeniu składki, filmiki instruktażowe, poradniki wypełniania ZUS DRA/RCA: https://www.zus.pl/-/roczne-rozliczenie-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne
 2. Na stronie www.zus.pl udostępnimy kalkulator, który pomoże w wyliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli będziesz składać dokumenty w wersji papierowej: Kalkulator rocznej składki zdrowotnej - ZUS
 3. Link do webinarium nt. rocznego rozliczenia składki: Roczne rozliczenie składki zdrowotnej [webinar] - YouTube
 4. Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA: Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA – roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - ZUS

Rolniku! Przygotuj magazyny przed nowymi żniwami. Sprzedaj swoje zboże i uzyskaj: dopłątę do pozostałych zbóż tj: kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanek zbożowych, gryki. Oraz dopłątę do: rzepaku, rzepiku. Dopłata będzie żróżnicowana w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy. Jeśli chcesz otrzymać dopłatę to: sprzedaj swoje zboże do 15 czerwca br., weź fakturę vat lub vat RR za sprzedaż zboża, złóż wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie 1-30 czerwca br. Po szczegółowe informacje zgłoś się do powiatowego oddziału ARiMR.


Polska wieśto przyszłość. Wspieramy Ukrainę ale naszym obowiązkiem jest ochrona interesów polskiej wsi. Zdecydowaliśmhy o zakazie przywożenia od 15 kwietnia do 30 czerwca do Polski z Ukrainy m.in: zboża, mięsa drobiowego, jaj, mlekai przetworów mlecznych, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, koziny, produktów pszczelich, cukru, suszu paszowego. Wprowadzimy powszechny skup zboża, będziemy kontynuować dopłaty do nawozów, zwiększymy dopłaty do paliwa rolniczego.


Dotyczy zagrożenia drzewostanów ze strony jemioły

W ostatnich kilku latach na terenie Polski stwierdza się wzmożone występowania jemioły półpasożyta drzew, który w naszym regionie zasiedla głównie jodły (w nizinnych terenach kraju sosnę). Rozprzestrzenianiu jemioły sprzyja fakt, iż wcześniej wystąpiło kilka lat z dotkliwymi okresami suszy, co prawdopodobnie osłabiło drzewa i całe drzewostany. Problem ten dotknął również drzewostanów naszego regionu. W lasach znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Kołaczyce, w kilku ostatnich latach obserwowane jest wzmożone występowanie jemioły w drzewostanach z udziałem jodły, która jest jednym z głównych gatunków lasotwórczych w naszym regionie. Według ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, jedną z głównych zasad prowadzenia gospodarki leśnej jest zasada trwałości utrzymania lasów. Z uwagi na powyższe, mając na uwadze, że nasilone występowanie jemioły prowadzić może do zamierania nie tylko pojedynczych drzew, ale także drzewostanów, konieczne było podjęcie działań zaradczych zmierzających do zminimalizowania negatywnego wpływu jemioły na stan zdrowotny drzewostanów i wydzielanie się drzew. Dlatego też, Nadleśnictwo nawiązało w tym zakresie kontakt z Zespołem Ochrony Lasu w Krakowie oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, w celu wypracowania sposobu postępowania przy zwalczaniu tego półpasożyta jodły. Według zaleceń naukowców, ograniczanie rozwoju jemioły powinno polegać przede wszystkim na usuwaniu porażonych drzew (najlepiej po uzyskaniu młodego pokolenia drzewostanu), w pierwszej kolejności drzew najsilniej zainfekowanych przez tego półpasożyta, którymi najczęściej są drzewa najstarsze i górujące w drzewostanie, stanowiące główne miejsce rozwoju jemioły. Występowanie jemioły w części wierzchołkowej drzew powinno być główną przesłanką typowania drzew do wycinki.

Z uwagi na powyższe, lasy będące w zarządzie Nadleśnictwa Kołaczyce są na bieżąco monitorowane pod kątem zagrożenia od jemioły, natomiast do pozyskania drewna w pierwszej kolejności przeznaczane są drzewostany w znacznym stopniu uszkodzone przez jemiołę i na bieżąco wycinane są drzewa najbardziej przez nią opanowane.

Ten sam problem występuje w lasach innych własności. W trosce o stan zdrowotny i sanitarny tych drzewostanów, poleciłem swoim pracownikom sprawującym nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, aby w kontaktach z właścicielami lasów zwracali uwagę na ten problem i prowadzili wśród nich działania doradczo-informacyjne. Działania zmierzać powinny do usuwania drzew zasiedlonych i uszkodzonych przez jemiołą, a tym samym prowadzić do zminimalizowania negatywnych skutków występowania jemioły w drzewostanach. Aby postępowanie zaradcze w stosunku do tego szkodliwego organizmu było skuteczne, wymagane jest prowadzenie podobnych działań w lasach państwowych i w lasach niepaństwowych, tym bardziej, że w naszym regionie często one ze sobą naprzemiennie sąsiadują.


Święto Chrztu Polski

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. 

Święto Chrztu Polski 14 kwietnia 2023 roku. Wywieś flagę!


Kwalifikacja wojskowa

Na terenie Powiatu Brzozowskiego  w dniach 17.04-15.05.2023 r. odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja Wojskowa odbędzie się w Brzozowie na ul. 3 maja53 (hotel ALTA2). Wezwania do stawiennictwa otrzymają następujące gminy: Nozdrzec, Dydnia, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Brzozów. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem(prezydent miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji. Więcej informacji w ulotkach zamieszczonych poniżej.

>> Ulotka 1 <<

>> Ulotka 2 <<

>> Ulotka 3 <<

>> Ulotka 4 <<

>> Ulotka 5 <<


Zostań żołnierzem  dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej !

Zostań Żołnierzem. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. 4960 zł od pierwszego dnia służby

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Osoba chcąca wstąpić w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru kilka form czynnej służby wojskowej:

- zawodową służbę wojskową;

- terytorialną służbę wojskową; 

- dobrowolną zasadniczą służbę wojskową;

- oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę.

Kandydat na żołnierza musi spełniać następujące warunki:

- posiadać obywatelstwo polskie;

- posiadać nieposzlakowaną opinię;

- posiadać zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej;

- posiadać wiek co najmniej 18 lat;

- nie może być karanym sądownie za przestępstwo umyślne;

- nie może być przeznaczony do służby zastępczej;

- nie może być wyłączony od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

- nie może posiadać nadanego przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest ochotniczą formą czynnej służby wojskowe. Oznacza to, że w każdym momencie służby żołnierz może z niej  zrezygnować. Dla osób zainteresowanych zawodową służbą wojskową jest podstawową drogą umożliwiającą wstąpienie w szeregi armii zawodowej. Osoba która zostanie powołana do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbędzie 27-dniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą. Następnie zostanie skierowana na 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej w czasie którego może zostać powołana do zawodowej służby wojskowej. W czasie 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego żołnierz może być skoszarowany (tj. być zakwaterowany na terenie jednostki wojskowej), ale nie ma takiej konieczności. Podczas odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej żołnierzowi będzie przysługiwało wynagrodzenie takie jak otrzymuje szeregowy  zawodowy czyli 4960 zł brutto, a także prawo do urlopu wypoczynkowego, opieki medycznej oraz ubezpieczenia. Otrzyma on również bezpłatnie umundurowanie i wyposażenie wojskowe.

Warto  wspomnieć o tym, że jeśli osoba zrezygnuje z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej po złożeniu przysięgi wojskowej może ubiegać się o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej lub do rezerwy aktywnej. Czas dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej wlicza się do wysługi oraz do okresu zatrudnienia.

Aby starać się o przyjęcie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, kandydat składa wniosek do dowolnie wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji i dołącza do niego następujące dokumenty:

-  kopię dokumentu tożsamości;

-  kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

- kopię innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywanie zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich rodzajów służby wojskowej można uzyskać w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Sanoku:

 • zawodowa służba zawodowa – tel. 261-156-646;
 • dobrowolna zasadnicza służba wojskowa – tel. 261-156-645;
 • kształcenie kandydatów do zawodowej służby wojskowej – tel. 261-156-646;
 • Terytorialna Służba Wojskowa – tel. 261-156-648;
 • Oficer wydziału rekrutacji – tel. 261-156-647;
 • email: wcrsanok@ron.mil.pl
 • osobiście w siedzibie WCR: 38-500 Sanok, ul. Przemyska 1

Dodatkowe informacje dotyczące służby wojskowej  znajdziesz na stronie internetowej:

www. www.wojsko-polskie.pl


Informuję o planowanej w dniach 15 - 27 kwietnia 2023 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna jesień) wykładaniu szczepionki. Wykładana przynęta (przykładowe zdjęcie poniżej), wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy. W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że:  przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;  w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem;  kontakt	człowieka	ze	szczepionką	ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;  w 	okresie 	trwania	akcji	szczepienia	lisów	i	przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem  trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.


Bitwa Regionów

Zapraszamy do wzięcia udziału w eliminacjach do konkursu kulinarnego do kół gospodyń wiejskich Bitwa Regionów. Zgłoszenia do 31 marca 2023 r. www.bitwaregionów.pl


W poszukiwaniu swojej drogi
 STYPENDIUM HORYZONTY

Wiele dróg jedno stypendium. Jesteś w 8 klasie i zastanawiasz się co dalej? Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzosny. Rekrutacja trwa od 15.02 do 31.03. efc.edu.pl

Informacja

Regulamin

Lista szkół


Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne - edycja 2023

Karpackie Inisjatywy Lokalne Edycja 2023


Żywność prosto z gospodarstwa


Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Masz głos lokalnie. Masz głos realnie. Dołącz do akcji maszgłos.pl Zapisy do 5 marca

>> Informacja<<


Startuje rekrutacja na semestr letni DUT!

Rusza rekrutacja na dziecięcy uniwersytet techniczny. Od 20 do 27 lutego. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Wykłady i warsztaty stacjonarne.

>> Informacja<<


Poszukujemy gruntów pod budowę fsrm fotowoltaicznych. Wymagania: grunty rolne, pastwiska, nieużytki klasa ziemi 4b lub gorsza. Minimalna wielkość 1,2-1,3 ha, blisla odległość od linii średniego lub niskiego napięcia lub bezpośrednie sąsiedztwo zelektryfikowanych linii kolejowych. Okres dzierżawy 29 lat. Atrakcyjne ceny dzierżawy. Zgłoszenia proszę wysyłać na emaila: gipoferta@interia.pl lub tel. 695313992


Przyjmowanie wniosków na świadczenie 500+

Aplikacja mobilna ZUS. Złóż wniosek o 500+ w aplikacji mZUS. Prosty sposób na złożenie wniosków o świadczenia dla rodziny, szybka informacja o twoim wniosku, wygodny dostęp do danych o wpłacie twoich świadczeń, powiadomienia z ZUS o okresach świadczeniowych, wiadomości pojawiły sięna twoim profilu w PUE ZUS. Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego

INFORMACJA


KONKURS

>> REGULAMIN <<

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Jasienica Rosielna zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.

Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.

Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 15 lutego 2023 r. (środa) w godzinach od 10:30-13.30 w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

ul. Staszica 20, 38-400 Krosno

tel. 798 771 192, 798 771 620

zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-podkarpackim-luty-2023-r/


IV Ogólnopolski Konkurs dla Dziecie na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Termin zgłaszania rymowanek upływa 20 marca 2023 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników do udziału w konkursie

>>> Regulamin <<<


INFORMACJA

Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Wyciąg z przepisów karnych:

 • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
 • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Warszawa, listopad 2022 r.


Webinar 1 lutego 2023 roku o godz. 11.00 Dotacje dla sektora ekonomii społecznej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje dla sektora ekonomii społecznej”. Dofinansowanie w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Webinarium odbędzie się  1 lutego 2023 r. od godz. 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/dotacje-dla-sektora-ekonomii-spolecznej/register

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 192, 798 771 620.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej województwa podkarpackiego.

Program webinarium:

 1. Ogólne przedstawienie programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.
 2. Obszary wsparcia.
 3. Podmioty uprawnione.
 4. Zasady przyznawania wsparcia finansowego
 5. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
 6. Sposób aplikacji.
 7. Ocena wniosków.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie

ul. Staszica 20, 38-400 Krosno

tel.: 798 771 192, 798 771 620

e-mail lpi.krosno@podkarpackie.pl


III konkurs moja smrt wieś- wizje i inicjatywy. Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna.


ZUS: mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

 

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. ZUS wystawi również mLegitymację emerytom
i rencistom, którzy mają już legitymacje w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej i elektronicznej.

Legitymacja w telefonie

Z mLegitymacji będzie można korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/mlegitymacja

mLegitymacja – nowa forma, te same uprawnienia

mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty (formularz ERL).

Co ważne, legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

Oddział ZUS w Jaśle

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


INFORMACJA O ZNALEZIENIU PORTFELA!!!

https://www.powiatbrzozow.pl/index.php/dla-mieszkancow/artykuly/komunikaty/2046-zagubiony-portfel-ze-znaczna-suma-pieniedzy


InformacjaZUS przypomina przedsiębiorcom o comiesięcznym obowiązku składania deklaracji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od stycznia 2022 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji DRA objął wszystkich przedsiębiorców. Również tych opłacających składki wyłącznie za siebie.

Na konieczność comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wpływ miały przepisy „Polskiego Ładu”, które wprowadziły zmiany dotyczące ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ponieważ podstawa do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne może być co miesiąc inna, przedsiębiorcy są zobligowani przesłać co miesiąc do ZUS deklaracje rozliczeniowe. Od 2022 roku składanie deklaracji DRA jest obowiązkowe również dla tych przedsiębiorców, u których deklaracje rozliczeniowe z miesiąca na miesiąc będą takie same.

Pomimo tego, że nowe przepisy obowiązują już od 11 miesięcy bardzo duża liczba płatników nie składa dokumentów rozliczeniowych DRA.

Ostateczne rozliczenie rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne nastąpi w deklaracji rozliczeniowej za m-c kwiecień 2023 r. Wówczas ustalona zostanie różnica między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego (w zależności od formy opodatkowania). Jeśli z obliczeń wyniknie nadpłata, to przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o zwrot nadmiarowej wpłaty na swoje konto bankowe. Do ustalenia poprawnego salda konta przez ZUS niezbędne są miesięczne deklaracje rozliczeniowe.

W przypadku nieprzekazania do ZUS deklaracji rozliczeniowych, może to skutkować karą grzywny w wysokości do 5000 zł.Zaproszenie na szkolenie


Zaproszenie na VI Podkarpackie Forum Obywatelskie dla organizacji pozarządowych

Załącznik: ZAPROSZENIEGminny Ośrodek Kultury w Krasnem zaprasza do udziału w VIII Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek 2023

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych,  ponadpodstawowych, osób dorosłych do 25 roku życia.

Mamy nadzieję, że świąteczna tematyka i forma konkursu będzie okazją do upowszechniania polskich kolęd i pastorałek oraz integracji kulturowej społeczności.

Regulamin w załączniku oraz do pobrania też na stronie www.gokkrasne.pl

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/pPqhJK19wjdoWJwSAOgłoszenie o utrudnieniach w ruchu drogowym

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w  Rzeszowie, uprzejmie informuje, że:

 • w dniach z 26/27.11.2022 r.  – 27/28.11.2022 r. – 28/29.11.2022 r.,
 • na trasie gr. woj. S19 w. Lasy Janowskie – w. Rudnik nad Sanem -  DK 77 kierunek Nisko – rondo skręt w lewo na  DW 878 – Nisko ul. Wolności, ul. PCK, ul. Rzeszowska - DW 878 Jeżowe – Kamień – Węzeł Łowisko  - S19  - w. Sokołów Małopolski  - w. Rzeszów Wschód - A4 w. Rzeszów Zachód - S19 w. Rzeszów Południe – łącznik autostradowy do DK 19  - DW 883 Rzeszów ul. IX Dywizji Piechoty  - DK 19 Babica - DW 988  - BABICA KOLONIA - budowa tunelu na S19.

będzie odbywał się przejazd kolumny 5 pojazdów nienormatywnych ze znacznie przekroczonymi parametrami.

Przejazd na wszystkich odcinkach będzie się odbywał tylko w godzinach nocnych pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00, zgodnie z niżej załączonym „Harmonogramem przejazdu pierwszej kolumny TBM”, w tym czasie na kolejnych odcinkach przemieszczenia będą występować duże utrudnienia w ruchu.

O planowanych utrudnieniach i zalecanych objazdach (na czas tych utrudnień)  na ww. odcinkach dróg, tutejszy Oddział będzie informował użytkowników  poprzez znajdujące się na drogach krajowych  Znaki Zmiennej Treści, a także informacje w mediach i na stronie internetowej GDDKiA.

W razie potrzeby kontaktu z tut. Oddziałem w terminie  od 26.11.2022r.

do 29.11.2022 w godz. 7.00 - 16:00, prosimy o kontakt z Wydziałem Dróg i Sieci Drogowej   tel. 017  853 40 71 wew. 221.

W razie potrzeby skontaktowania się w powyższej sprawie po godzinie 16,00 - prosimy o kontakt z PID w Rzeszowie  tel. 017 252 08 15,  email pid.rzeszow@gddkia.gov.pl.

Załącznik: Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad


ZUS ZAPRASZA NA SZKOLENIA DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK

Przedsiębiorco załóż profil na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek będzie miał ustawowy obowiązek założyć sobie własny profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

PUE ZUS to narzędzie, dzięki któremu można zrealizować większość spraw przez internet. Posiadanie konta daje płatnikowi składek wiele możliwości, m.in.:

 • sprawdzenie bieżących rozliczeń,
 • sprawdzenie informacji o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń,
 • dostęp do zwolnień lekarskich (e-ZLA) swoich i pracowników,
 • możliwość wysłania dokumentów ubezpieczeniowych przez bezpłatną aplikacje ePłatnik,
 • złożenia wniosków w formie elektronicznej.

Przedsiębiorco! Jeśli nie masz jeszcze profilu na PUE ZUS bądź go posiadasz, ale nie korzystasz
z wszystkich możliwości, np. nie wiesz jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe, to:

zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Szkolenia dla płatników składek oraz obsługujących ich podmiotów odbędą się w siedzibie Oddziału
 w Jaśle oraz inspektoratach w Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku. Podczas szkoleń będzie można uzyskać informacje, m.in. na temat:

 • funkcjonalności PUE,
 • aplikacji ePłatnik,
 • tworzenia potwierdzeń danych,
 • jak elektronicznie przekazywać dokumenty do ZUS poprzez aplikację e-Płatnik i program Płatnik.

TERMINY SZKOLEŃ

 • 24 listopada, godz. 10.00-12.00;
 • 15 grudnia, godz. 10.00-12.00.

Miejsce: Oddział ZUS w Jaśle, ul. Rynek 18b; Inspektorat ZUS w Dębicy, ul. Piłsudskiego 15; Inspektorat ZUS w Sanoku, ul. Konarskiego 20; Inspektorat ZUS w Brzozowie, ul. Witosa 11; Inspektorat ZUS w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5.

Zapisy na szkolenia: zus_jaslo_wsparcie@zus.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru kontaktowego oraz daty i miejsca szkolenia).

Wszelkie informacje na temat zapisów na szkolenia można również znaleźć na stronie www.zus.pl
(w zakładce wydarzenia i szkolenia) – link https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia


„Powrót do zdrowia-powrót do pracy”


,,Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia - organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców”


INFORMACJA

w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.


Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Obecnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil z rolą płatnika.

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi
w dowolnym miejscu i czasie. Profil na PUE ZUS nie tylko przyspiesza tempo wymiany korespondencji z Zakładem, ale jest także pomocny przy przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil można założyć podczas osobistej wizyty w placówce ZUS lub na stronie www.zus.pl

Jeśli zakładasz PUE on-line musisz wybrać sposób rejestracji:

 • za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl),
 • samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.

Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego
i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.

Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji na stronie www.zus.pl to w ciągu 7 dni musisz potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Oddział ZUS w Jaśle


Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Potrzeba przynajmniej 500 plus aktywnych obywateli/obywatelek do monitorowania programów finansowych z funduszy europejskich w Polsce! Wypełnij formularz i zróbmy to razem.

Spotkanie informacyjne. Rola organizacji pozarządowych w monitorowaniu programów krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy europejskich

Więcej informacji kliknij TUTAJ


Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”! 

1. Zapoznaj się z regulaminem

2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz załącznik nr 2

3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie

4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisów (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)

5. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) pod adres wizjazero(at)krus.gov.pl 

6. Wygraj nagrody!

Spójrz, jakie są nasze oczekiwania!

Moja wizja ZEROOO. Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Bezpieczeństwa, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym 2022. Nakręć film i wyślij zgłoszenie na adres: wizjazero@krus.gov.pl Termin przesyłania prac konkursowych upływa 31 października 2022 r. Szczegóły na www.krus.gov.pl

Obejrzyj film promujący konkurs Moja Wizja Zero 

Najważniejsze informacje: 

 1. konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie
 2. zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym
 3. zgłaszając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.)
 4. zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
 5. więcej w Regulaminie

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE. Konkurs przebiega  pod patronatem medialnym TVP Info.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o jej trzy filary, tj.: I filar – Bezpieczeństwo, II filar – Zdrowie, III filar – Dobrostan, oraz jej Siedem Złotych Zasad ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.

Regulamin konkursu


Zapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym "Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami". Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto. Powodzenia!

Organizowany po raz trzeci konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem logują się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwiązują test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Do rozwi±zania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.
Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24:00. Sto osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa REGULAMIN.


Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2022.2117) termin na składanie w 2022 r. wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, poprzez aplikację publiczną (https://aplikacje.gov.pl/app/susza), został wydłużony do dnia 3 1 października 2022 r. Jednocześnie wspomniane wyżej rozporządzenie wprowadza możliwość uzyskania pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych w 2022 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Wnioski o pomoc składa się do dnia 15 listopada 2022 r. na formularzu opracowanym przez ARiMR do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Zasady udzielania pomocy dostępne są na stronie ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-zniekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2). Mając powyższe na uwadze proszę o rozpropagowanie powyższej informacji, w zwyczajowo przyjęty sposób, wśród zainteresowanych.


Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?

Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 882 789 258

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Powrót do zdrowia- powrót do pracy. Chorujesz na cukrzycę a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu? Infolinia: (22)50 55 600 e-mail:ork@pfron.org.pl


Poinformuj ZUS o zmianie adresu

To bardzo ważne, by pamiętać o poinformowaniu ZUS o każdej zmianie adresu, w tym również o zmianie nazwy ulicy, czy wprowadzeniu w miejscowości nazw ulic.

Korespondencja, którą wysyłamy do naszych klientów, kierowana jest pod ten adres, który jako ostatni został podany. Zatem, jeśli nie jest on zaktualizowany przez świadczeniobiorcę, a list zostanie wysłany właśnie na stary adres, gdzie dana osoba już nie przebywa, to taka korespondencja będzie doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały świadczeniobiorcę jako adresata.

Brak aktualnego adresu może również spowodować, że z korespondencją potencjalnie może zapoznać się osoba do tego nieuprawniona. W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych
w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne, jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia.

Dlatego, aby list trafił pod właściwy adres, świadczeniobiorcy zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać do urzędu każdą jego aktualizację. 

 

Oddział ZUS w Jaśle


Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS)! To cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców wsi i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Zgłoszenia do 30 listopada.

Formularz zgłoszeniowy

Co oferujemy?

 • 10 webinariów i 3 szkolenia stacjonarne z zakresu praw człowieka, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców.
 • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
 • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);
 • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych.

Więcej o kursie pod adresem: siecobywatelska.pl/sis

Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2022 r.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych organizowana jest w ramach projektu “Szkoła Inicjatyw Strażniczych – 2 regiony”. Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Kurs e-learningowy dla dzieci

Kurs e-learningowy dla dzieci Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy. Ukończ kurs e-learningowy i zdobądź hulajnogę. Termin nadsyłania zgłoszeń 6 listopada 2022 r. 50 hulajnog zostanie rozlosowanych wśród dzieci rolnikó, które nadeślą zgłoszenia w wymaganym terminie. Zasady przyznawania nagród dostępne są na stronie www.krus,gov.pl


„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Powrót do zdrowia- powrót do pracy. Amputacja zmieniła twoje życie? Wykorzystaj swoją szansę! Infolinia (22) 50 55 600 e-mail: ork@pfron.org.pl

Amputacja zmieniła Twoje życie?
Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?

Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 882 789 258, telefon do pracownika Oddziału Podkarpackiego PFRON

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL oraz aulak@pfron.org.pl
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON


Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Informuję o planowanej w terminie 22 września- 1 października 2022 r. jesiennej aukcji doustnych szczepień lisó wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki oraz wykładanie ręczne. Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym wykładaniu szczepionek. Wykładana przynęta wydająca specyficzny zaoach, zawiera wewnątrz aluminiowo- plastikowy pojemnik z płynną szczepionką której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy. W związku z możliwością bezpośredniego kontatku ludzi i zwierząt domowych z rozłożonąszczepionką informuję , że: przynety zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane, w przypadku kontatku z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, kontakt człowieka ze szczepionką w przynęcie wymaga konsultacji medycznej, w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakonczeniu zaleca sięna terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu męsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.


Gmina Dydnia zaprasza mieszkańców powiatu brzozowskiego na bezpłatne szkolenia w ramach Uniwersytetu Samorządności. Blok promocyjno- gospodarczy obejmuje zagadnienia: potencjał wsi, rozwój turystyki, promocja produktu lokalnego, podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. Szkolenie odbędzie się w dniu 7 września 2022 o godzinie 16:45 w sali narad Urzędu Gminy w Dydni


83. rocznica agresji Niemiec na Polskę 1 wrzesień 1939 rok


83 rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 rok


Kampania społeczna Silna Wieś, Silna Polska

Do końca sierpnia br. trwa kampania społeczna Silna Wieś, Silna Polska https://silnawies.gov.pl/, zainicjowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowana przy wsparciu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Celem kampanii jest informowanie o roli sektora rolniczego w polskiej gospodarce, budowanie dobrostanu społecznego rolników oraz podkreślenie wsparcia dla rolnictwa, które jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego wszystkich obywateli, co szczególnie podkreśla bieżąca sytuacja międzynarodowa i konflikt zbrojny na Ukrainie.

KRUS informuje, że na kanale Kasy na YouTube dostępny jest spot kampanii Silna Wieś, Silna Polska - https://www.youtube.com/watch?v=-tmOEKcm2lQ.

Spot do pobrania przekazujemy również w linku:  https://nubo.krus.gov.pl/index.php/s/Fy9AArx0XPn6yBW.

Silna wieś, silna polska. Więcej informacji na stronie www.silnawies.gov.pl


XIX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl – patron medialny XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – uruchomiła Internetowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022”.

Spośród 16 gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do etapu centralnego, wybranych przez wojewódzkie komisje konkursowe, widzowie wybiorą JEDNO – najbezpieczniejsze ich zdaniem.

W tym roku partnerem strategicznym Internetowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022” została dobrze znana rolnikom firma PUH „Chemirol” sp. z o.o., która od ponad 30 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania dla rolnictwa w ramach autorskiego programu „Idę po rekord”. Firma konsekwentnie rozbudowuje portfolio produktów w sektorze środków ochrony roślin, nawozów mineralnych i dolistnych, biostymulatorów, adiuwantów, nasion rzepaku i kukurydzy oraz kwalifikowanego materiału siewnego zbóż.

W załączeniu do pobrania i wykorzystania pliki z plakatem i ulotką informującymi o tym działaniu. Link wygaśnie 24.09.2022 r.

Link: https://nubo.krus.gov.pl/index.php/s/n5gvMF9OGCQC0di

Link do strony AgroNewscom.pl : https://agronews.com.pl/artykul/zaglosuj-na-najbezpieczniejsze-gospodarstwo-w-internetowym-konkursie-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2022/


Badania koniunktury w gospodarstwach rolnych

Zapraszamy do udziału w badaniu koniunktura w rolnictwie AK-R. Z badania dowiesz się: jakie mamy powierzchnie gruntów i jakie osoby kierują gospodarstwem rolnym, jakie rodzaje produkcji roślinnej i zwierzęcej dominują w naszym kraju, jakie zmiany zachodzą w produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak rolnicy oceniają sytuację gospodarstwa rolnego, jakie są prognozy sytuacji w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwie rolnym(AK_R). Termin badania: dwa razy do roku. Badanie realizowane w lipcu 2022 dotyczy I półrocza bieżącego roku. Badanie realizowane w styczniu 2023 r. dotyczyć będzie II półrocza roku poprzedniego. Zakres zbieranych informacji: informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem, roadzaje produkcji roślinnej oraz sprzedaż produktów rolnych, rodzaje produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaż, ocena sytuacji gospodarstwa rolneg, prognoza sytuacji gospodarstwa rolnego. Metoda badania: portal sprawozdawczy GUS, wywiad telefoniczny


Projekt pt. „KOBIECY IMPULS ZAWODOWY

NEXORIS Sp. z o.o. informuje, iż od 01.04.2022 r. realizuje projekt pt. „KOBIECY IMPULS ZAWODOWY” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 70 Kobiet w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, pozostających bez pracy (52 Kobiet bezrobotnych i 18 Kobiet biernych zawodowo) do 31.05.2023 r. poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej (tj. indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy), wyposażającej Uczestniczki projektu w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe skutkujące podjęciem pracy przez min. 42 z nich.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 70 Kobiet w wieku 30 lat i więcej (od 30 dnia urodzin) pozostających poza rynkiem pracy tj. bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące (zgodnie z rozumieniem Kodeksu Cywilnego) obszar województwa podkarpackiego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Do projektu zapraszamy osoby, które spełniają poniższe warunki formalne:

 1. Kobieta
 2. Wiek 30 lat i więcej
 3. Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
 4. Zamieszkiwanie zgodnie z KC na obszarze województwa podkarpackiego
 5. Brak jednoczesnego udziału w więcej niż jednym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

W ramach projektu oferujemy:

 1. indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym (śr. 6h/os.)
 2. indywidualne poradnictwo psychologiczne z psychologiem (śr. 4h/os.)
 3. grupowe poradnictwo zawodowe na 5 grup śr. po 14 os/gr. w wymiarze 16h/gr. 
 4. szkolenie kwalifikacyjne ( ok. 80h/os.)
 5. szkolenie kompetencyjne (ok. 64h/os.)
 6. staż zawodowy (śr. 4 m-ce/os)
 7. indywidualne pośrednictwo pracy (śr. 7h/os.)

Dodatkowo w ramach projektu Uczestniczka otrzymuje:

 1. Ubezpieczenie NNW
 2. Zwrot kosztów dojazdu
 3. Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi
 4. Materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych
 5. Stypendium szkoleniowe
 6. Stypendium stażowe

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu rozpoczyna się w dniu 19.04.2022 r. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie IV – VIII 2022 r. w 5 rundach śr. co miesiąc. W każdej rundzie zostanie zakwalifikowanych
14 osób. I grupa Uczestniczek projektu zostanie uruchomiona w V 2022 r.

Poniżej podajemy terminy poszczególnych rund rekrutacji.

TURA

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej

I

od 19.04.2022 do 13.05.2022

II

od 16.05.2022 do 10.06.2022

III

od 13.06.2022 do 08.07.2022

IV

od 11.07.2022 do 05.08.2022

V

od 08.08.2022 do 31.08.2022

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów niezbędnych na etapie rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej projektu http://www.nexoris.pl/

ZAŁĄCZNIKI:

1. Plakat

2. Regulamin

3. Formularz zgłoszeniowy

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA


KORZYSTNE ZMIANY DLA ROLNIKÓW

Szanowni Państwo,

15 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadziły one wiele zmian, z których najważniejsze to:

► Emerytura rolnicza w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego

Rolnik – emeryt, nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego aby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości. Nadal może prowadzić działalność rolniczą w swoim gospodarstwie rolnym bez ryzyka zawieszenia części uzupełniającej tego świadczenia.

Doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim przed dniem 1 stycznia 1999 r. – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok.

► Skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy

Osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę dzierżawy na okres krótszy niż 10 lat (np. na okres przyznania prawa do renty).

► Rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników

Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy mogą nadal podlegać temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących aktywności:

 • pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,
 • pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty,
 • pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
 • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, odbywania służby zastępczej.

Rolnicy i domownicy, spełniający wskazane warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje wówczas nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie to zostało złożone w Kasie.

► „Przywrócenie” do ubezpieczenia społecznego rolników

Rolnicy i domownicy, którzy z powyższych tytułów zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników przed 15 czerwca br. mogą powrócić do tego ubezpieczenia w okresach wyłączenia. „Przywrócenie” do ubezpieczenia społecznego rolników wymaga złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy wniosku w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2022 r.

Umożliwi to uzupełnienie brakującego okresu do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub wykazanie nieprzerwanego okresu ubezpieczenia, który wymagany jest m.in. przy rozpoczęciu przez rolnika lub domownika prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Formularz wniosku (KRUS UD-98/2022_06) dostępny jest w każdej jednostce terenowej oraz na stronie internetowej Kasy.

► Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dla rolników – emerytów

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni.

► Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować do Centrów Rehabilitacji Rolników ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych. Turnus regeneracyjny będzie trwał 7 dni.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.krus.gov.pl


Bezpłatne badania dla osób powyżej 40 roku życia. Realizujemy program 40 plus- profilaktyka plus. Jak skorzystaćz badań? Wejdź na stronę pacjent.gov.pl i zaloguj sięna Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Uzupełnij ankietę odpowiadając na wszystkie pytania. Po jej wypełnieniu wygeneruj e-skierowanie na pakiet badań. Umów sięna badanie: telefonicznie poprzez infolinię: 178613078 lub sms na numer 4628 o treści "PROFILAKTYKA", osobiście w przychodni, poprzez formularz na stronie www.medyk.rzeszow.pl. Wyniki możesz odebrać online na stronie www.wyniki.medyk.rzeszow.pl lub na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Jeżeli nie korzystasz z IKP możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) tel. 227353953. Jak wypełnić ankietę? Podaj informacje dotyczące parametrów Twojego ciała, odpowiedz na pytania jak najdokładniej dzięki temu zyskasz więcej informacji zdrowotnych o swoim stanie zdrowia, odpowiedz na wszystkie pytania. Otrzymasz lepiej dopasowany pakiet badań profilaktycznych. Generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych. Pamiętaj: nie musisz drukować skierowania. Po wygenerowaniu będziemy mieć do niego dostęp w systemie. W pakiecie są badania moczu i kału. Zgłaszając sięna pobranie krwi musisz mieć ze sobą próbki moczu i kału.Pojemnik na każdy materiał pobierz wcześniej w naszym punkcie pobrań lub kup w aptece. Idąc na badania zabierz ze sobądowod osobisty. Szczegółowe informacje dotyczące programu Profilaktyka 40 plus dostępne na stronie www.medyk.rzeszow.pl oraz www.pacjent.gov.pl


Bezpłatna mammografia. Umów badanie: 422546417 lub na www.medica.org.pl. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat, któe w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonwywały bezpłątnego badania. 22 lipca 2022 (piątek) Jasienica Rosielna pod OSP


Zaproszenia na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców powiatu brzozowskiego

W związku z realizacją przez Gminę Dydnia zadania pn.: ,,Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia-organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców” w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025 dofinansowanym ze środków budżetu województwa podkarpackiego zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców powiatu brzozowskiego.

SZKOLENIA- BLOK HISTORYCZNY

SZKOLENIA- UNIWERSYTET SAMORZĄDNOŚCI


Stypendia pomostowe.Maturzysto jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza: Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023. Program jest skierowanu do maturzystów którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2022 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria: zakwalifikują się na 1 rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów megisterkskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Są obywatelami polskimi lub posiadają KartęPolaka. Są dziećmi byłch pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat. Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastahch do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Pochodzą z rodzin w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej sięnie jest wyższy niż 2107 złbrutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż100. Algorytm oliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku 1 do Regulaminu. Kandydaci do stypendium wypełniająwniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 4 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r. (do godz.16) a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie ul., Asnyka 7, 35-001 Rzeszów w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r.


Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na Dzień Pola. Program godz. 8 do 17. Prezentacja pola doświadczalnego PODR, pokazy: wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w określaniu zdrowotności roślin, tworzenia i wykorzystania map aplikacyjnych do zróżnicowanego nawożenia roślin, tworzenia i wykorzystania map aplikacyjnych do zróżnicowanego nawożenia roślin, maszyn i urzedzeń służących do ochrony i nawożenia roślin, wykorzystania deszczowni oraz systemów do nawadniania, bezorkowych systemów uprawy gleby, maszyn do koszenia i zbioru traw, innowacyjnych rozwiązań w pszczelarstwie. rekultywacji terenu, pieczenia chleba z ekologicznych zbóż, tłoczenia oleju na zimno. Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Rolniczych. Konferencja pt. "Racjonalna ochrona i nawożenie upraw rolniczych". Prezentacja zagrody edukacyjnej. Warsztaty kulinarne . Promocja i degustacja potraw z kukurydzy i soi. Atrakcje dla dzieci. Godz. 15 gwiazda imprezy zespół Zbóje. 5 czerwca 2022 r.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Oddział Regionalny  uprzejmie informuje, iż 31 maja 2022 r. mija podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania Rolnośrodowiskowo-klimatycznego, Premii w ramach działania zalesieniowego) oraz o dopłaty do nawozów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, ARiMR wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

Będą one otwarte:

• 31 maja (wtorek) od godz. 07.30 do godz. 18:00

Przypominam, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z 2022 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia technicznego udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji.

Natomiast wnioski nawozowe można dostarczyć osobiście, za pomocą platformy ePUAP lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu tego wniosku do właściwego biura powiatowego ARiMR).

31 maja- mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 oraz dopłaty do nawozów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów ARiMR wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych. Będąone otwarte: 30 maja od godz. 7:30 do godz. 18. 31 maja od godz.7:30 do godz. 18.


Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w III edycji projektu  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe

Projekt skierowany jest do osób:

•  z niepełnosprawnością (osoby posiadające orzeczenie)

• zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego,

• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia    wsparciem Pomocy Społecznej

• bezrobotnych

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Kobiety

Osoby zamieszkałe na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób.

Osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego

Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach.

Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia, w skład którego wchodzi:

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania

- poradnictwo prospołeczne -warsztaty grupowe

- stypendia szkoleniowe

- szkolenia zawodowe wg potrzeb

- 6 miesięczne staże zawodowe

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Rekrutacja do III edycji projektu odbędzie się w terminie od 25 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów

Kontakt telefoniczny bądź mailowy:

17 8676 291

zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl

 https://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/dostepna-praca

PLAKAT INFORMACYJNY


Wypełnianie wniosków o dopłaty rolnicze Dyżur pracownika Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe dla rolników odbywa się w UG Jasienica Rosielna (wejście jak do GOPS pokój 003 — obok biura sołtysa) w dniach. Poniedziałek — od 8.00 do 15.00 Wtorek - od 8.00 do 15.00 Czwartek — od 8.00 do 15.00 Można także kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 723977362 — Błaż Kazimierz lub 134341189 (numer Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie)


V etap badań "Moja sytuacja w okresie koronawirusa"

Szanowni Państwo

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

To już V etap badań - poprzednie były prowadzone na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Efektem III pierwszych etapów badań była publikacja –

 http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf.

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut.

Badania będą prowadzone w okresie od 13 kwietnia do 30 kwietnia 2022 roku.

Link do ankiety:

https://tiny.pl/924bh


Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bądź niezależny finansowo, mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 80 tysięcy złotyc, oprocentowanie 0,1% w skali roku, maksymalny okres spłaty 7 lat

Kliknij TUTAJ po więcej informacji


WIZJA SUKCESU - II edycja

Twoja wizja, twoja firma, otwórz z nami swój własny biznes. Skorzystaj z bezzwrotnego wsparcie finansowego w projekcie "Wizja sukcesu- II edycja". Zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na obszarze woj. podkarpackiego, posiadające status osoby bezrobotnej niezarejstrowanej w urzędzie pracy, planujące złożyć włąsną działalność gospodarczą. W szczególności zapraszamy osoby zamieszkujące miasta średnie osoby zamieszujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno- gospodarcze. W ramach projektu oferujemy: bezwzrotnądotację inwestycyjną na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23050,00 zł, wsparcie finansowe pomostowe w wysokości 2300,00 zł/miesiąc przez 6 miesięcy. Zapewnieamy: szkolenie ABC przedsiębiorczości w wymiarze 40 godzin, zwrot kosztów dojazdu do opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, materiały szkoleniowe, catering


Zaproszenie do udziału w projekcie

Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Lootus Joanna Jędrzejowska zaprasza do udziału w projekcie " W drodze po sukces". Grupa docelowa: wiek 18-29 lat, osoby bezrobotne niezarejstrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamierzające rozpocząć proawdzenie działalności gospodarczej, nieuczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków WFS, nie posiadające zarejstrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Oferujemy: wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł, fakultatywne wsparcie pomostowe w wysokości 1800,00 zł wypłacane w formie comiesięcznych transz przez okres 6 miesięcy

Kliknij TUTAJ po więcej informacji


XXVIII edycja konkursu na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Zapraszamy dziennikarzy oraz osoby publikujące w mediach do udziału w Konkursie na publikacje "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" Konkurs na publikacje w rolnictwie można pracować bezpieczniej

Kliknij TUTAJ po więcej informacji


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji”. Dofinansowanie w ramach działania 2.12 typ 1b - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Webinarium odbędzie się  11 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/wsparcie-szkoleniowo-doradcze-dla-sektora-gospodarki-wodno-sciekowej-i-rekultywacji/register

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 215, 798 771 640.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest szczególnie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – posiadające PKD:

 • sekcja E 36  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • sekcja E  37  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • sekcja E  39  Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 

W webinarium weźmie udział:

 Katarzyna Jakubas – Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu w ramach projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” 

Agnieszka Sip – Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu w ramach projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Program webinarium:

 1. Powitanie uczestników, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych FE.
 2. Podstawowe założenia projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”.
 3. Oferowane wsparcie.
 4. Zakres usług rozwojowych.
 5. Podsumowanie najważniejszych założeń projektu.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok

tel.: 798 771 215, 798 771 640

e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl


Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  dla osób indywidualnych

POBIERZ >> Informacja PFRON

POBIERZ >> Formularz zgłoszeniowy


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Webinarium odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080 lub 798 771 524.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób poniżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Zapraszamy w szczególności osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego

W webinarium wezmą udział:

 • Przedstawiciel projektu „MŁODZI SAMODZIELNI” Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
 • Pani Joanna Jędrzejowska (LOOTUS) – „W drodze po sukces” Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Program webinarium:

1. Powitanie uczestników i przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

2. Przedstawienie celu.

3. Omówienie grupy docelowej i kryteriów kwalifikowalności do projektu.

4. Przedstawienie oferowanych form wsparcia.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator szkolenia:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu 

ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl

tel.: 798 771 080, 798 771 524

e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl

ZAŁĄCZNIK >>>  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Masz pomysł na własny biznes? Nie czekaj- załóż własną działalność. Postaw na swoją formę. Dofinansowana na założenie działalności gospodarczej dla osób od 29 roku życia. Okres realizacji projektu: 01.03.2022 do 30.06.2023 Grupa docelowa: 40 0sób bezrobotnych, niezarejstrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 osób bezrobotnych niezarejstrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo podkarpackie co w efekcie doprowadzi do powstania 36 mikroprzedsiębiorstw i zapewni ich funkcjonowanie przez minimum 12 miesięcy. W ramach projektu oferujemy: 1. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Wsparcie eksperckie przy sporządzaniu biznes planów, 3. Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050, 00 zł, 4. Wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2 800,00 zł za miesiąc. Całkowita wartość projektu: 1 793 712,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 511 740,47 zł. Biuro projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" ul. Rynek 16/1, II piętro, 35-064 Rzeszów. Telefon: 661 113 018. Strona internetowa: www.procarpathia.pl lub www.mapadotacji.gov.pl


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaprasza wszystkich mieszkańców na bezpłatny dyżur pracowników: Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej, Jasienica Rosielna 240, termin: 25 marzec 2022 r. godz. 9:30 do 12:00. Email: zapytaj@podkarpackie.pl, organizator: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku, ul. Rynek 18, 38-500 Sanok. Tel: 798771215, 798771640


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Jasienica Rosielna zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.  Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich. Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 25 marca 2022 r. (piątek) w godzinach od 09:30 do12:00 w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej. Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Rynek 18, 38-500 Sanok tel. 798 771 215, 798 771 640 zapytaj@podkarpackie.pl www.fundusze.podkarpackie.pl
Zaszczep pupila to tylko chwila. Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe! Zaszczep też kota. Dlaczego? Szczepiąc swoje zwierzęta domowe chronisz nie tylko je, ale także siebie i swoich bliskich. Wścieklizna jest śmiertelną wirusowąchorobą ludzi i zwierząt (ssaków). Pierwsze szczepienia psa powinno nastąpić w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiące życia. Szczepienia realizują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego zwierząt. Ich wykaz znajdziesz na stronie http://www.poilw.com.pl


Właścicielu, zarządco budynku! Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) masz ustawowy obowiązek złożyć deklaracje o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wejdź na stronę: www.ceeb.gov.pl i złóż deklaracje online. Terminy składania deklaracji dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. 30 czerwca 2022 r., dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. 14 dni od dnia uruchomienia. Deklarację można również złożyć w formie papierowej- wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy/Miasta.


 UWAGA ! ! ! OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA OCHRONNEGO psów PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE SPOCZYWA NA POSIADACZU ZWIERZĄT. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Śtekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia” Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie, które jest dowodem potwierdzającym fakt zaszczepienia psa. Zgodnie z art. 85 ust. 1 a w/w ustawy „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny.” Psy na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie do ukończenia czwartego miesiąca życia!!! Brak spełnienia obowiązku szczepienia psa przeciwko wściekliźnie skutkuje grzywną w wysokości do 500 zł. !!!


Bezpłatne, refundowane przez NFZ leczenie dzieci i młodzieży w Uzdrowisku Rymanów Zdrój


Obwieszczenie

o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasienica Rosielna na lata 2021- 2024 z perspektywą do roku 2028”


 Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

 • zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
 • psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
 • medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Podkarpacki
ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów

z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Formularz_zgloszeniowy/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download


Informacji udziela:

 • Agnieszka Ulak - numer telefonu: 17 28 39 318 oraz 882 789 258, e-mail: aulak@pfron.org.pl
 • Infolinia PFRON - numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: ork@pfron.org.pl

Jesteśmy w mediach społecznościowych!
Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/Powr%C3%B3t-do-zdrowia-powr%C3%B3t-do-pracy-109766627020443/

oraz na Instagramie:
https://www.instagram.com/powrot_do_pracy/

Polub profil, obserwuj i bądź na bieżąco!

Powrót do pracy- powrót do zdrowia. Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia- zgłoś się do nas i weż udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej- zawodowej, psychologicznej i medycznej. Zgłoś się do Programu Kompleksowej Rehabilitacji Otrzymasz wszechstronną pomoc: w wyborze i nauce nowego wyboru, w znalezieniu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej, w poprawie stanu zdrowia, w odzyskaniu wiary we własne możliwości


Trzeci Ogólnopolski Konkus dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym- bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadkó znamy

>> REGULAMIN<<


Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Brzozowskim

Na mocy  przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym  poradnictwie  obywatelskim  oraz  edukacji  prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) na terenie Powiatu Brzozowskiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokatów i  radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - z ich upoważnienia - aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.

WIĘCEJ INFORMACJI kliknij <<TUTAJ>>


Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej realizuje projekt Instytutu Książki "Mała Książka, Wielki Człowiek". Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy rodziców z dziećmi z roczników 2015-2018. Każde dziecko w wieku przedszkolnym które przyjdzie do biblioteki otrzyma w prezencie WyprawkęCzytelnika a w niej: książki Pierwsze Czytanki dla.... oraz karę czytelnika. Za każdąwizytę w bibliotece zakończonąwypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę a po zebraniu dziesięciu naklejek imienny dyplom
Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/powrot-do-zdrowia-powrot-do-pracy-sprawdz-sie/


WIĘCEJ INFORMACJI kliknij <<TUTAJ>>


WIĘCEJ INFORMACJI kliknij <<TUTAJ>>


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Jasienica Rosielna zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.

Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.

Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 23 września 2021 r. (czwartek) w godzinach od 09:00 do 11:30 w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok

tel. 798 771 215, 798 771 640

zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl


Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacje. Dla kogo? osoba fizyczna- po złożeniu owiadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą- po złożeniu dodatkowego ośwkiadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minis. Gdzie? Powiat brzozowski, Brzozów- w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, Jasienica Rosielna- w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Nozdrzec- w budynku Domu Strażaka. Rejestracja: tel. 605662030, 134342645, email: starostwo@powiatbrzozow.pl Godziny pracy punktów i dokładne adresy dostępne na : bip.powiatbrzozow.pl


O G Ł O S Z E N I E 

Gmina Jasienica Rosielna ogłasza, że realizuje zamówienie  pn. „Odbiór, transport
i unieszkodliwienie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna” w roku 2021.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 


ZUS będzie wypłacał świadczenia „Dobry Start” Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami. W tym roku wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą elektroniczną. Wnioski będzie można przekazać online z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Świadczenia 300+ w tegorocznej edycji programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał ZUS. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej. Obecnie wsparcie z programu „Dobry Start” otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl


Uchwała antysmogowa dla podkarpacia. zy wiesz że Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012)??? Terminy graniczne:  Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,  Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,  Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,  Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,  Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5. W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.  Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:  Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,  Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,  Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%, Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu Czyste powietrzew ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłówi pieców, montażu źrodeł energii oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Wnioski można składać internetowo na https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 1.


Konkurs dla dzieci: Rzecz to dzisiaj niesłychana! Wymyśl imię dla bociana! PODR Boguchwała organizuje w rymowaniu zawody! Kto najlepiej o bocianie zrymuje, ten wygra super nagrody! Wśród nas macie swoich kibiców i kciuki trzymamy za wszystkie dzieci! Imię wymyśl dla bociana rodziców! Spiesz się, bo bocian wkrótce odleci! Wymyśl imiona dla bocianich rodziców! Ułóż wiersz o bocianie białym wyślij do 21 czerwca 2021 r. Finał konkursu 27 czerwca 2021 r. Więcjej informacji na www.podrb.pl

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie


 

Posiadasz nieczynne przyłącze gazowe? Przyłącz się na nowo. Aktywuj na nowo swoje przyłącze gazowe. 0 zł za aktywacjęnieczynnego przyłącza gazowego. Koszty instalacji gazowej leżą po stronie właściciela obiektu. Wejdź na stronęwww.psgaz.pl/aktywuj-na-nowo zadzwoń na naszą infolinię 32 398 50 30 odwiedź najbliższe Miejsce Obsługi Klienta PSG

 

Masz nieczynne przyłącze do sieci gazowej? Bezpłatnie aktywuj je na nowo......czytaj więcej.


Tutaj możesz zdobyć zawód w 1 rok. Bezpłatna szkołą publiczna, internat, stołówka. Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie. Nasze kierunki: ortoptystka (pomoc okulistyczna)- 2 lata, Technik sterylizacji medycznej- 1 rok, Technik usług kosmetycznych- 2 lata, Higienistka stomatologiczna- 2 lata, Asystentka stomatologiczna- 1 rok, Technik farmaceutyczny- 2,5 roku, Technik elektroradiolog- 2,5 roku, Technik dentystyczny- 2,5 roku, Opiekun medyczny- 1,5 roku, Terapeuta zajęciowy- 2 lata, Opiekunka dziecięca- 2 lata, Technik masażysta- 2 lata, Protetyk słuchu- 2 lata. NOwe kierunki: Podolog- 2 lata, Florysta- 1 rok. Naukę na wszystkich kierunkach kończysz Państwowym Egzaminem Zawodowym. Uznawanym w krajach UE. Medyczno- społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie ul. Warzywna 1, Rzeszów. Tel: 17 8581421, medyk@medyk-studium.pl


W związku z realizacją zadań na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest realizowane w ramach 3 projektów: •	„Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”, którego vwkonawcą od października 2020 r. jest Instytut Ochrony Przyrody PAN, •	„Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego  od marca 2021 r. jest firma KRAMEKO sp. z o.o., •	„Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcą od kwietnia 2021 r. jest konsorcjum złożone z następujących podmiotów: Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Środowiska PIB, TAXUS IT sp. z o.o. Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021. Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk

Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu w poszczególnych umowach mogą udzielić: •	p. Monika Zajączkowska, m.zajaczkowska@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 08 monitoring gatunków zwierząt, •	p. Barbara Albiniak, b.albiniak@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 05 — monitoring gatunków roślin, — p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 07 — monitoring siedlisk przyrodniczych. Ponadto, w latach 2021-2022 w ramach zadania „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022”, kontynuowany będzie Monitoring Ptaków Polski. Wykonawcą zadania jest konsorcjum Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Szczegółowych informacji na temat projektu może udzielić:  — p. Dorota Łukasik, d.lukasik@gios.gov.pl, tel. 22 547 27 06. Informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej Monitoringu Ptaków Polski, pod adresem: https://monitoringptakow.gios.gov.pl/,. Natomiast wyniki wszystkich badań realizowanych w ramach Monitoringu Ptaków Polski są udostępnione na regularnie aktualizowanym portalu mapowym dostępnym pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pVPM-GIS. W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wykonywaniem prac w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Proszę również o życzliwe potraktowanie i udzielenie ewentualnej pomocy monitoringu, w tym związanych z otrzymaniem zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia badań monitoringowych.


Apel do hodowców trzody chlewnej MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Szanowni Państwo! ASF czyli afrykański pomór świń- nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla wszych gospodarstw. Główną przyczyną rozptrzestrzeniania się wiruda są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji: nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia, utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami, stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących, wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekującym przed wyjazdami i wjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń w których utrzymywane sąświnie. Przypominamy też, że brak stosowania siędo zasad bioasekuracji będąnakładane kary administracyjne.

Uwaga! ASF. Zasady któych należy przestrzegać w celu ochron gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF): zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami, zwierzęta i gospodarstwo musząbyćzarejstrowane w bazie ARiMR, do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami, maty nasączone środkiem dezynfekującym muszą być wyłożone przed wejściem do budynkó inwentarskich, nie karm świń odpadami kuchennymi, do pracy ze zwierzętami uzżywaj oddzielnego stroju i pozostawiaj go w chlewni, pamiętaj o utrzymywaniu pomieszczeń w czystości oraz dezynfekcji, obserwuj stan zdrowia świń- o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Bioasekuracja- o czym należy pamiętać? Izoluj świnie w sposób wykluczający kontakt z innymi zwierzętami. Zabezpiecz drzwi i okna budynków inwantarskich przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt, karm śwkinie paszą zabezpieczonąprzed dostępem innych zwierząt, stosuj minimum 30- dniowąkwarantannę lub właściwąobróbkę termiczną/chemicznądla roślinnych surowców paszowych pochodzących ze stref występowania wirusa w środowisku (obszary objęte ograniczeniami i obszary zagrożenia), zmieniaj odzież roboczą i obuwie ochronne przy każdym wejściu do pomieszczeń inwentarskich, przed wejściem do pomieszczeńinwentarskich myj i odkażaj ręce i obuwie, stosuj minimum 90- dniową kwarantannę dla materiałów pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia wykorzystywanych jako ściółka dla świń, unikaj udziału w polowaniach, zabezpiecz wjazd do gospodarstw, przestrzegaj zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, unikaj wpuszczania na teren gospodarstwa pojazdów zakładów utylizacyjnych, wyznacz miejsca w gospodarstwie wjazdu i parkowania, sosuj ogrodzenia stnowiące barierę oddzielającągospodarstwa od zwierząt wolnożyjących.

 


 

Projekt “Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”

 

Szanowni Państwo,

Miło nam jest poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka w Jasienicy Rosielnej bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Celem projektu jest:

 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
 • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Zachęcamy dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia. W projekcie mogą brać udział dzieci i młodzież od 10 do 18 lat.

Kontaktować można się bezpośrednio z pracownikiem biblioteki lub telefonicznie

 tel. 134334913


Zerowe rozliczenie PIT dla osób, które nie ukończyły 26 rok życia

Kliknij w baner i dowiedz się wiecej!!!


Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim


Zespół Szkół w Iwoniczu. Patron Rotmistrz Witold Pilcecki. Technikum kształcące w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik rolnik, technik energety (nowość), technik weterynarii (nowość), technik logistyk (nowość), technik transportu drogowego (nowość). Liceum ogólnokształcące: liceum ogólnokształcące- oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, liceum ogólnokształcące- oddział sportowy. Branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (nowość), monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (nowość), kierowca mechanik (nowość). Szkoła podpisała umowęo współpracy partnerskiej z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddziałw Rzeszowie w zakresie wsparcia kształcenia w zawodzie technik energetyk, z perspektywą zatrudnienia absolwentów tego kierunku w spółce. Uczniowie klas pierwszych zwolnieni są z opłaty stałej za internat. Finansujemy koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych. Przy szkole znajduje się internat i obiekty sportowe Orlik 2012. Kontakt: ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz. Telefon: 13 435-18-11. Strona WWW: www.zs.iwonicz.pl. Email: zs@iwonicz.pl. Bezpłatne prawo jazdy B,T,C. ZAPRASZAMY!!!!


Twój e-PIT 2020 czeka na Ciebie na e-US

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych. W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej).

Roczliczasz PIT-37, PIT-38, PIT-36 lub PIT-28? Twój e-pit czeka na Ciebie. Usługa nie dotyczy dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Ważne terminy

Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy mogą zweryfikować, zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gv.pl. Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną, umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT.

Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Zawsze otwarty, w zasięgu ręki Twój -US.

Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Może też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urząd Skarbowy

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.
W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi informacje o kwocie podatku do zapłaty.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze tej podatnicy mogą korzystać również z systemu e-Deklaracje.

Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na stronie w dedykowanej zakładce podatki.gov.pl.

Umów się na wizytę w urzędzie

Wiele spraw w urzędzie skarbowym można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony podatki.gov.pl lub telefonicznie. W sytuacjach, w których istnieje konieczność osobistej wizyty w urzędzie należy pamiętać, że jest ona możliwa po wcześniejszym umówieniu się i rezerwacji terminu i godziny. Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Umożliwia to szybkie i komfortowe załatwienie spraw, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę na podatki.gov.pl.

Załatw swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy. Potrzebujesz przyjść do US? Umów wizytęw urzędzie skarbowym.

 


Załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu

W czasie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, dużym ułatwieniem jest załatwianie spraw przez internet. Sprawy w ZUS również można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu. Możesz umówić się np. na e-wizytę z ekspertem ZUS.

 • E-wizyta

Jest to wideokonsultacja z pracownikiem ZUS. W trakcie wideorozmowy można załatwić te same sprawy, co podczas osobistej wizyty na Sali Obsługi Klientów. Wystarczy komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.

Na e-wizytę można umówić się tylko do placówki ZUS, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania bądź adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Podczas e-wizyty załatwisz sprawę z zakresu: emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek, ulg
i umorzeń.

E-wizytę można zarezerwować pod adresem https://e-wizyta.zus.pl/

 • Rezerwacja wizyty w  placówce ZUS

Osobistą wizytę w placówce można zamówić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub telefon. Wystarczy zalogować się do PUE ZUS na stronie www.zus.pl oraz wybrać miejsce i termin spotkania. Dzięki rezerwacji wizyty na konkretną godzinę, unikniesz oczekiwania na obsługę.

Aby zarezerwować wizytę w placówce ZUS przez telefon, wystarczy zadzwonić do Oddziału ZUS
w Jaśle pod nr tel. 13 443 79 08. Podczas rozmowy podaj swoje dane oraz sprawę, którą chcesz omówić z ekspertem ZUS. Wybierzesz również placówkę, w której ma się odbyć wizyta, oraz jej termin.

Więcej informacji na temat form kontaktu z ZUS oraz jak zarezerwować wizytę są dostępne na naszej stronie https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/zarezerwuj-wizyte

Oddział ZUS w Jaśle

Bezpieczna wizyta w ZUS przez internet lub w placówce. E-wizyta przez internet. Zarezerwuj wideorozmowęz pracownikiem ZUS. Kliknij link na stronie www.zus.pl/e-wizyta. Wizyta w placówce. Umów sięna konkretny dzień i określoną godzinę: Przez internet- zaloguj sięna Platformie Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl. W menu wybierz (wizyty)-(Rezerwacja wizyty). Przez telefon: zadzwoń numer telefonu znajdziesz na www.zus.pl: (kontakt)-(zarezerwuj wizytę).


Giełda wschód każda sobota od 5:00 do 14:00. Sprzedaż żywności bezpośrednio od rolnika, odzieży, obuwia, tekstyliów, samochodów, maszyn rolniczych, artykułów ogrodniczych i szkółkarskich i wiele innych. Giełda staroci (pchli targ), Aukcja maszyn używanych, sprzedażsamochodów amerykańskich. MIejsce: Skołoszów przy węźle "Przemyśl" Autostrady A4, 37-550 Radymno


APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 — nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;  nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;  nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;  stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;  przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.  Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Uwaga! HPAI . Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników do których mają dostęp dzikie ptaki. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa. Zabezpiecz budynki w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich w tym ptaków. Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.


 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spicie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: mieszkańcy Posli- zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkowąmetodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca gdzie wykonasz samospis.


Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika- umożliwisz mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych

•        Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
•        Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
•        Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.


Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP


Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku.

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP


Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.
Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:


•    organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
•    organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
•    Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim.
W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl.

Dodatkowe informacje na www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/


e-Usługi Powiatu Brzozowskiego

Starostwo Powiatowe w Brzozowie informuje o uruchomieniu w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości pakietu e-Usług, które umożliwiają załatwienie spraw w Urzędzie za pośrednictwem Internetu.... czytaj więcej


 

Uwaga! HPAI

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI: NIe wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników do których majądostęp dzikie ptaki. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. NIe karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodąz mydłem. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługądrobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściahch i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstw. Obserwój stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii. Zabezpiecz budynki w których utrzymywany jest drób oraz pasza przed dostępem zwierząt dzikich w tym ptaków.


 

Rolniku jeszcze nie wypełniłeś obowiązku spisowego? Zrób to przez formularz spisowy dostępny na stronie spisrolny.gov.pl lub spisz się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową- 22 279 99 99. Dodatkowow WBS w Rzeszowie uruchomił dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu dla rolników: 15 8229918, 517 555 998, 516 535 160, 785 840 319.

 


INFORMACJA

P.o. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej informuje, że Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Rosielnej został tymczasowo przeniesiony do Budynku Ośrodka Zdrowia (lokal po byłej aptece).

Godziny otwarcia bibliotek.

Aktualne numery telefonów.


 Informacja o obowiązkowym szczepieniu psów


Informacja o obowiązku identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskichZostań żołnierzem Rzeczypospolitej

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Dołącz do najlepszych i zostań żołnierzem RP. Nabór do służby w wojsku polskim nigdy nie był tak łatwy. Upraszczamy procedury do minimum. Aplikuj przez internet dzięki nowej formie rekrutacji. Nowy portal rekrutacji wojska polskiego www.zostanzolnierzem.pl. Dzielą ciętrzy kroki aby zostać żołnierzem- zawodowym lub Terytorialnej Służby Wojskowej. Krok pierwszy wejdź na zostanzolnierzem.pl i wypełnij niezbędne dane. Krok drugi w jeden dzień załatw wszystkie formalności w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Krok trzeci ukończ 28 dniowe szkolenie podstawowe i zostań żołnierzem a w przypadku Terytorialnej Służby Wojskowej 16 dniowe szkolenie. Więcej informacji na www.wojsko-polskie.pl


POWSZECHNY SPIS ROLNY W GMINIE JASIENICA ROSIELNA- Film promujący


Plakat weź udział w loterii spisowej! Zobacz, co możesz wygrać spisując się internetowo


Dotacja na usuwanie odpadów popowodziowych

z terenu Gminy Jasienica Rosielna

W dniu 28.09.2020 r. podpisana została umowa dotacji pomiędzy Gminą Jasienica Rosielna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów popowodziowych z terenu Gminy Jasienica Rosielna”. Zadanie dotyczy wykonania usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 82 02 powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej polegających na wystąpieniu powodzi i podtopień wskutek intensywnych opadów deszczu i gradu na terenie Gminy Jasienica Rosielna w dniach 27 i 28 czerwca 2020 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna. Zadanie realizowano od dnia 30.06.2020 r. do dnia 13.07.2020 r.  na podstawie umowy nr PIO.1.2020 z dnia 30.06.2020 r. zawartą z Firmą FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów. Koszt zadania wyniósł 74 292,12 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 14 201,60 zł, a środki własne z budżetu Gminy Jasienica Rosielna w kwocie 60 090,52 zł. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów popowodziowych wynoszący 88,76 Mg.


 

Ogloszenie Zakład Wodociągów i Kanalizacji gminy Jasienica rosielna informuje, iż w Jasienicy Rosielnej w dniu 12 i 13 października 2020 roku w godzinach 8 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Przyczyną braku wody sąprace konserwatorskie sieci wodociągowej w Jasienicy Rosielnej. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas pobierania wody po uruchomieniu wodociągu

 


 

W związku z przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny powszechnym spisie rolnym, Wójt Gminy Jasienica Rosielna informuje, że zostały uruchomione dyżury gminnego biura spisowego w celach informacyjnych i interwencyjnych. dyżury będą trwać do 30 listopada 2020 roku w godzinach pracy urzędu oraz telefonicznie do dwudziestej od poniedziałku do piątku. Telefony do kontaktu w godzinach pracy urzędu 133061139 w trakcie trwania dyzurów 604 446 190. Równocześnie informuję, że każdy rolnik może spisać się samodzielnie poprzez stronę internetową https://spisrolny,gov.pl/ w siedzibie urzędu Gminy znajduje się stanowisko komputerowe na którym można również spisać się samodzielnie.

 

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska

Obrona cywilna