Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Numer identyfikacyjny REGON

00054806300000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

urzad@jasienicarosielna.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

amaslyk@jasienicarosielna.pl

Telefon kontaktowy

134306033 Data

2021-03-29

Miejscowość

Jasienica Rosielna

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. PODKARPACKIE

Powiat

Powiat brzozowski

Gmina

Jasienica Rosielna (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

4

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Podstawowa działalność Urzędu Gminy prowadzona jest w 1 budynku, w którym znajduje się także GOPS. Dodatkowo sołtysi prowadzą obsługę interesantów w 3 budynkach, w poszczególnych miejscowościach gminy, tzw. "sołtysówkach". W budynku Urzędu Gminy zapewniono: miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, windę oraz pomoc pracownika pełniącego dyżur w głównym holu budynku.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                   2

Liczba aplikacji:                                               0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url

https://jasienicarosielna.bip.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-03-19

ID a11y-url

https://jasienicarosielna.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-03-19

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                   0

Liczba aplikacji:                                               0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strony internetowe są częściowo niedostępne cyfrowo, ponieważ niektóre dokumenty podmiotów zewnętrznych zamieszczane są w formie pdf w wersji nieprzeszukiwanej.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

 1. Kontakt korespondencyjny
 2. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

[ X ] TAK

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

[ X ] NIE

internetowych

[ X ] NIE

 1. Przesyłanie faksów
 2. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

[ X ] NIE

aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka

[ X ] TAK

migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

 1. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

 1. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [ X ] NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?[ X ] NIE

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska