WYCINKA DRZEW

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Zgłoszenie szkody łowieckiej do Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

GOSPODARKA ODPADAMI

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Oświadczenie do deklaracji 

 

BUDOWNICTWO

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działek według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica Rosielna

5. Wniosek o wyrażenie zgody na połączenie działki z drogą gminną za pomocą zjazdu

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1. Wniosek CEIDG

 

SPRZEDAŻ ALKOHOLI

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/w miejscu sprzedaży

3. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu - OSP

 

PODATKI

1. Deklaracja na podatek leśny

2. Deklaracja na podatek od nieruchomości

3. Deklaracja na podatek rolny

4. Deklaracja na podatek od środków transportowych

5. Załączniki do deklaracji na podatek od środków transportowych

6. Informacja o lasach

7. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

8. Informacja o gruntach

9. Wniosek o przyznanie ulgi kupna z tytułu nabycia gruntu

10. Wniosek o wydanie zaświadczenia dla nabywcy o wysokości zaległości podatkowych zbywajacego

11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub o stwierdzenie stanu zaległości

12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym lub o podleganiu i opłacaniu składki FUSR

13. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości znanych organowi podatkowemu zobowiazań spadkodawcy

14. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej

EWIDENCJA LUDNOŚCI

1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

2. Wniosek o udostepnienie rejestru wyborców gminy

3. Wniosek o wpisanie do rejestru wyboróców w części A, B

4. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

6. Wpisanie do stałego rejestru wyborców gminy obywateli państw członkowskich UE, niebędących obywatelami gminy

7. Wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców

8. Zwrot utraconych zarobków z uwagi na odbycie ćwiczeń wojskowych

9. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

10. Zgłoszenie pobytu stałego

11. Zgłoszenie pobytu czasowego

12. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

13. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

14. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia sporządzonego za granicą

2. Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

3. Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą

4. Wniosek o wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

6. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

7. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

8. Wniosek o ustalenie i odtworzene aktu stanu cywilnego

9. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka

10. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

11. Oświadczenie o uznaniu dziecka

12. Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

13. Wniosek o zawarciu i rejestracji małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym

14. Wniosek o zmianę nazwiska i imienia dziecka małoletniego

15. Wniosek o zmianę nazwiska i imienia 

16. Ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska

17. Pełnomocnictwo

INNE

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

2. Wniosek o unieszkodliwienie azbestu

3. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym