Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: https://jasienicarosielna.bip.gov.pl oraz http://jasienicarosielna.pl/.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

1. Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo. Część dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej.

2. Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).

3. Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.


Pracownicy Urzędu dokładają starań by nowe publikowane materiały były maksymalnie zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 19.03.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Szwerc, kszwerc@jasienicarosielna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 133061130. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Urząd Gminy Jasienica Rosielna

36-220 Jasienica Rosielna 240
Tel.: 134306033
E-mail: urzad@jasienicarosielna.pl
Strona internetowa: http://jasienicarosielna.pl/

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna:

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

W przypadku gdy klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, powinien skierować się do wejścia głównego (wyposażonego w podjazd ułatwiający wejście do budynku) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, następnie windą kierować się na I piętro i udać się przewiązką do budynku urzędu.

Klient niepełnosprawny powinien skierować się do Referatu Organizacyjno- Administracyjnego Urzędu znajdującego się w pok. nr 10.

Pracownik Referatu Organizacyjno- Administracyjnego, po zdefiniowaniu potrzeby klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu.

Merytorycznie właściwą obsługę klienta prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Urzędu.

Po załatwieniu sprawy, pracownik Referatu Organizacyjno- Administracyjnego służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi klientów niepełnosprawnych, klientów
z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Informacje dodatkowe:

Przy budynkach Urzędu Gminy oraz  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej  wydzielone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Korytarze budynków dostosowane są do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich.

Toaleta znajdująca się na parterze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynki nie posiadają głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Zgłoszenia dokonać można:

e-mailem na adres : urzad@jasienicarosielna.pl

tel.: 134306033

Drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240

KOORDYNATOR DS DOSTĘPNOŚCI: Anna Augustyn-  Masłyk, Kierownik Referatu Organizacyjno- Administracyjnego w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burz

Ostrzeżenia meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

System monitoringu i ostrzegania przeciwpowodziowego

Instytut Ochrony Środowiska