Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Ogólne

OPŁATY

Od 1 lutego 2021 roku obowiązuje:

Opłata za odpady segregowane: 22,00 zł od osoby za miesiąc.

Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 44,00 zł od osoby za miesiąc.

Kwota zwolnienia: 4,00 zł od osoby za miesiąc.

Termin dokonywania opłat: do ostatniego dnia każdego miesiąca

Miejsce dokonywania opłat:

- Urząd Gminy pokój nr 4: od poniedziałku do środy w godz: 7:15 do 15:00, we czwartek od godz: 7:15 do 16:00, w piątek od 7:15 do 14:00. Opłaty dokonywać można tylko w sposób bezgotówkowy.
- Rachunek bankowy:  indywidualny numer rachunku bankowego 
- Inkasent dla miejscowości Blizne - Józef Dmitrzak, Zaplecze Turystyczne w Bliznem w poniedziałki i środy  w godz. 7:00 – 15:00, wtorki w godz. 7:00-12:00 i  18:00 - 21:00
Inkasent dla miejscowości  Wola Jasienicka  - Wiesław Pigoń, Dom Ludowy, wtorek w godz. 08:00 – 12:00 i środa w godz. od 14:00 - 18:00

 

Opłaty naliczane są według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, którą każdy właściciel nieruchomości złożył w Urzędzie Gminy. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.

W przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna należy złożyć oświadczenie. 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 i ust.5 art. 6m Ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminie.

Wszelkie informacje dotyczące śmieci udzielane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18 lub pod numerem telefonu: 13 306 11 43, 13 306 11 45.

 

INFORMACJE O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

1. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych

2. Informacja o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

KODY NA ODPADY KOMUNALNE wydawane będą w Urzędzie Gminy we: wtorki w godz: od 8:00 do 12:00 oraz czwartki od godz: 14:00 do 16:00.

 

MIEJSCA ROZPROWADZANIA WORKÓW

Jasienica Rosielna: Hol budynku Urzędu Gminy, wtorek w godz: 8:00 do 12:00, czwartek w godz: 14:00 do 16:00.

Blizne: Zaplecze Turystyczne (budynek koło cmentarza), poniedziałek, środa: 7:00 – 15:00, wtorek: 7:00-12:00 i  18:00 - 21:00

Orzechówka: Sołtys wsi Orzechówka.

Wola Jasienicka: Dom Ludowy, wtorek: 8:00 – 12:00 i środa: 14:00 - 18:00

Worki dostarczane są nieodpłatnie, a ilość pobieranych i odbieranych worków jest ewidencjonowana.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW

Odpady są zbierane dwa razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu. Worki z naklejonymi kodami należy wystawić w dniu wywozu do godz. 7:00.

Śmieci wielkogabarytowe zbierane są dwa razy do roku również według ustalonego harmonogramu.

Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W miesiącu kwietniu i wrześniu 2020r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, leków, chemikaliów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

 Zebrano w 2020 r.

odpady wielkogabarytowe - 235,58 Mg
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 4,50 Mg
przeterminowane leki- 0,100 Mg
chemikalia- 1,99 Mg

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasienica Rosielna.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, Zakład w Krośnie, Szczepańcowa ul. Przemysłowa 7 , 38 - 458 Chorkówka

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

- FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, Zakład w Krośnie, Szczepańcowa ul. Przemysłowa 7 , 38 - 458 Chorkówka

- FBSerwis Odbiór Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
- Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35; 36-030 Błażowa
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zebrane z terenu Gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do Instalacji Komunalnej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, ul. Białobrzeska 108.

Informacja o osiągniętych w 2020 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 58,07 % (wymagany co najmniej 50% wagowo)
- Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 96,89 % (wymagany 70% wagowo)
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 1,57 % (dopuszczalny do 35%)

Informacja o osiągniętych w 2020 r. poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, zakład w Krośnie, Szczepańcowa ul. Przemysłowa 7 , 38 - 458 Chorkówka

      - Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 47,19 % 

      - Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 5,26 %

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35; 36-030 Błażowa

      - Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 50,66 %       

      - Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,00 %

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów.

      - Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,36 %       

      - Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,00 %

FBSerwis Odbiór Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

    - Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 54,57 %      

    - Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,33 %

Na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240a. Obsługę punktu prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem. Rodzaj zbieranych odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (do 8 szt. na rok), odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1 m3 na rok), popiół, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Kod i rodzaj odpadu
15 01 01              Opakowania z papieru i tektury
15 01 02              Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04              Opakowania z metali
15 01 05              Opakowania wielomateriałowe
15 01 07              Opakowania ze szkła
15 01 10*            Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
                               lub nimi  zanieczyszczone
16 01 03              Zużyte opony
17 01 01              Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02              Gruz ceglany
17 01 03              Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07              Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
                               ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 03 80              Odpadowa papa
17 06 04              Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02              Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04              Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w
                               17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01              Papier i tektura
20 01 02              Szkło
20 01 19*            Środki ochrony roślin
20 01 21*            Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*            Urządzenia zawierające freony
20 01 25              Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 27*            Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
                               niebezpieczne
20 01 28              Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*            Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30              Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*            Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32              Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*            Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w
                              16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
                              zawierające te baterie
20 01 34              Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*            Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
                               i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)
20 01 36              Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
                               20 01 23 i 20 01 35
20 01 39              Tworzywa sztuczne
20 01 40              Metale
20 01 80              Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99              Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 03 07              Odpady wielkogabarytowe
 

Punkt czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów znajdują się w Uchwale Nr XI/65/2019 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 6136) oraz w Uchwale Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 6169).

 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Gmina Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240. Miejscem zbierania jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240a. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Podczas mobilnej zbiórki odpadów podmiotem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, Zakład w Krośnie, Szczepańcowa ul. Przemysłowa 7 , 38 - 458 Chorkówka.

Podmioty wykonujące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240 A
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów
- WC SERWIS sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Informacja o podmiotach prowadzących odzysk i zbieranie odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018.

 

ZAŁĄCZNIKI

1) Informujemy, że od 01.01.2019r. powstaje obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań przez podmioty zbierające segregowane odpady komunalne.

2) Informacja o MPGK Krosno

3) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Jasienica Rosielna

 

DARMOWE SZKOLENIE "JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM?"

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska