Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Ogólne

OPŁATY

Od 1 lutego 2021 roku obowiązuje:

Opłata za odpady segregowane: 22,00 zł od osoby za miesiąc.

Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 44,00 zł od osoby za miesiąc.

Kwota zwolnienia: 4,00 zł od osoby za miesiąc.

Termin dokonywania opłat: do ostatniego dnia każdego miesiąca

Miejsce dokonywania opłat:

- Urząd Gminy pokój nr 4: od poniedziałku do środy w godz: 7:15 do 15:00, we czwartek od godz: 7:15 do 16:00, w piątek od 7:15 do 14:00. Opłaty dokonywać można tylko w sposób bezgotówkowy.
- Rachunek bankowy:  indywidualny numer rachunku bankowego 
- Inkasent dla miejscowości Blizne - Józef Dmitrzak, Zaplecze Turystyczne w Bliznem w poniedziałki i środy  w godz. 7:00 – 15:00, wtorki w godz. 7:00-12:00 i  18:00 - 21:00
Inkasent dla miejscowości  Wola Jasienicka  - Wiesław Pigoń, Dom Ludowy, wtorek w godz. 08:00 – 12:00 i środa w godz. od 14:00 - 18:00

 

Opłaty naliczane są według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, którą każdy właściciel nieruchomości złożył w Urzędzie Gminy. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.

W przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna należy złożyć oświadczenie. 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 i ust.5 art. 6m Ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminie.

Wszelkie informacje dotyczące śmieci udzielane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18 lub pod numerem telefonu: 13 306 11 43, 13 306 11 45.

 

INFORMACJE O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

1. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych

2. Informacja o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

KODY NA ODPADY KOMUNALNE wydawane będą w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18 w godzinach pracy urzędu.

 

MIEJSCA ROZPROWADZANIA WORKÓW

Jasienica Rosielna: Hol budynku Urzędu Gminy, w godzinach pracy urzędu.

Blizne: Zaplecze Turystyczne (budynek koło cmentarza), poniedziałek, środa: 7:00 – 15:00, wtorek: 7:00-12:00 i  18:00 - 21:00

Orzechówka: Sołtys wsi Orzechówka.

Wola Jasienicka: Dom Ludowy, wtorek: 8:00 – 12:00 i środa: 14:00 - 18:00

Worki dostarczane są nieodpłatnie, a ilość pobieranych i odbieranych worków jest ewidencjonowana.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW

Odpady są zbierane dwa razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu. Worki z naklejonymi kodami należy wystawić w dniu wywozu do godz. 7:00.

Śmieci wielkogabarytowe zbierane są dwa razy do roku również według ustalonego harmonogramu.

Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W miesiącu kwietniu i październiku 2021 r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, leków, chemikaliów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

 Zebrano w 2021 r.

odpady wielkogabarytowe - 185,35 Mg
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 2,29 Mg
przeterminowane leki- 0,17 Mg
chemikalia- 0,35 Mg

odpady budowlane i rozbiórkowe - 2,16 Mg

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasienica Rosielna.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, Zakład w Krośnie, Szczepańcowa ul. Przemysłowa 7 , 38 - 458 Chorkówka

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

- FBSerwis Odbiór Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
- Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35; 36-030 Błażowa
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zebrane z terenu Gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do Instalacji Komunalnej- Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, ul. Białobrzeska 108.

Informacja o osiągniętych w 2021 r. poziomach,  przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 28,01 % (wymagany co najmniej 20% wagowo)
- Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania –
0,89%

- Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zwany „poziomem składowania” wyniósł 13,75 %.

Informacja o osiągniętych w 2021 r. poziomach,  przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35; 36-030 Błażowa

- Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 21,2 % (wymagany co najmniej 20% wagowo)

- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,00%

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów.

- Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 14,65 % (wymagany co najmniej 20% wagowo)

- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,00%

FBSerwis Odbiór Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

- Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 29,92 % (wymagany co najmniej 20% wagowo)

- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 4,09 %

Na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240a. Obsługę punktu prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem. Rodzaj zbieranych odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (do 8 szt. na rok), odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1 m3 na rok), popiół, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Kod i rodzaj odpadu
15 01 01              Opakowania z papieru i tektury
15 01 02              Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04              Opakowania z metali
15 01 05              Opakowania wielomateriałowe
15 01 07              Opakowania ze szkła
15 01 10*            Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
                               lub nimi  zanieczyszczone
16 01 03              Zużyte opony
17 01 01              Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02              Gruz ceglany
17 01 03              Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07              Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
                               ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 03 80              Odpadowa papa
17 06 04              Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02              Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04              Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w
                               17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01              Papier i tektura
20 01 02              Szkło
20 01 19*            Środki ochrony roślin
20 01 21*            Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*            Urządzenia zawierające freony
20 01 25              Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 27*            Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
                               niebezpieczne
20 01 28              Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*            Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30              Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*            Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32              Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*            Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w
                              16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
                              zawierające te baterie
20 01 34              Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*            Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
                               i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)
20 01 36              Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
                               20 01 23 i 20 01 35
20 01 39              Tworzywa sztuczne
20 01 40              Metale
20 01 80              Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99              Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 03 07              Odpady wielkogabarytowe
 

Punkt czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów znajdują się w Uchwale Nr XI/65/2019 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 6136) oraz w Uchwale Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 6169).

 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Gmina Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240. Miejscem zbierania jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240a. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Podczas mobilnej zbiórki odpadów podmiotem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, Zakład w Krośnie, Szczepańcowa ul. Przemysłowa 7 , 38 - 458 Chorkówka.

Podmioty wykonujące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240 A
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów
- WC SERWIS sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Informacja o podmiotach prowadzących odzysk i zbieranie odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018.

 

ZAŁĄCZNIKI

1) Informujemy, że od 01.01.2019r. powstaje obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań przez podmioty zbierające segregowane odpady komunalne.

2) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Jasienica Rosielna

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska