Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Azbest

Trochę o azbeście ……

Azbest jest nazwą handlową włóknistych materiałów naturalnie występujących w przyrodzie, z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na  wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie  kwasów, elastyczność i dobre własności mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec w Polsce.
Stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych: do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także, w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.

Zagrożenie stanowi emisja włókien azbestowych do otoczenia, kiedy następuje uwalnianie się włókien azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczeństwo ich wdychania. Emisja może wystąpić podczas eksploatacji płyt azbestowo-cementowych w złym stanie technicznym (np. popękanych) i podczas usuwania płyt azbestowo-cementowych z budynków bez odpowiednich zabezpieczeń. Główne czynniki jakie wpływają na zmniejszenie trwałości wyrobów azbestowo-cementowych to kwaśne deszcze i oddziaływanie mechaniczne.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest. Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się około 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:

- w latach 2009-2012 około 28% odpadów (4 mln ton)

- w latach 2013-2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton)

- w latach 2023-2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton)

Program tworzy nowe możliwości, m.in.: składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych, wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu, pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Zgodnie z przyjętym "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” -  wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane do 31 grudnia 2032 roku. Jeśli natomiast wyrób jest uszkodzony i powoduje kruszenie się materiału, właściciel budynku powinien podjąć decyzję o wcześniejszej wymianie pokrycia dachowego. Zgodnie z przepisami zdemontowany eternit nie może być powtórnie wykorzystany, lecz powinien zostać wywieziony na specjalistyczne składowisko.
Prawo zabrania samodzielnej naprawy lub demontażu eternitu. Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne, zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz posiadających stosowne decyzje administracyjne.

Dotacja na utylizację azbestu w 2016 r.

            W dniu 03 czerwca 2016r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Jasienica Rosielna, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych na terenie gminy Jasienica Rosielna realizowany w 2016 r.”

Zadanie polega na zbiórce, transporcie i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest z  nieruchomości na terenie gminy Jasienica Rosielna.

Wykonawcą prac była firma PHUP "Euro-Gaz" Sp. j. z Zagórska.

            Koszt zadania wyniósł 19 589,82 zł, z czego 85% stanowi dotacja z WFOŚiGW  i NFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 15 606,25 zł, a 15% środki własne z budżetu gminy Jasienica Rosielna w kwocie 3 983,57 zł. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 57,04 Mg odpadów zawierających azbest. 

            Odbiór zdeponowanych wyrobów zawierających azbest został zrealizowany w miesiącu sierpień, wrzesień 2016 r. z 29 nieruchomości z terenu Gminy Jasienica Rosielna.

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska